การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่

Development of Life and Social Skills in Modern Society

1.1 เพื่อเสริมสร้างแนวคิด เจตคติที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตของตนเอง การอยู่รวมกัน ในสังคม ตลอดจนการทำงานพร้อมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อนำเอาหลักเกณฑ์ เทคนิควิธีไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ
1.3 เพื่อพัฒนาพฤติกรรม และลักษณะนิสัยในการทำงานของนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
1.4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ตลอดจนมีระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
1.1 เพื่อเสริมสร้างแนวคิด เจตคติที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตของตนเอง การอยู่รวมกัน ในสังคม ตลอดจนการทำงานพร้อมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อนำเอาหลักเกณฑ์ เทคนิควิธีไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ
1.3 เพื่อพัฒนาพฤติกรรม และลักษณะนิสัยในการทำงานของนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
1.4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ตลอดจนมีระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ทักษะการใช้ชีวิต คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการดำรงชีวิต การพัฒนาความคิด  เจตคติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การมีจิตสำนึกต่อส่วนร่วม ศึกษาวิธีการจัดการกับภาวะอารมณ์และสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม การสร้างผลผลิตในการทำงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์มีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.1 1.1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1 บรรยาย นำเหตุการณ์และ/หรือบุคคลในสังคมมาใช้เป็นกรณีศึกษา
1.2 อภิปรายกลุ่ม
1.3 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.4กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักใน   คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลางานที่ส่งมีคุณภาพและไม่ คัดลอกงานของผู้อื่น 
1.3ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.4ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ความเข้าใจขอบเขตเนื้อหา และแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาเบื้องต้น โครงสร้างทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม บทบาทและหน้าที่ของสถาบันสังคมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ประชากรและชุมชน และสภาพของสังคม ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
  บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหาต่างๆ ในสังคม
2.2.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.2.2  ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และอภิปรายในชั้นเรียน
2.2.3 มอบหมายงานตามเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
2.2.4ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถมองปรากฏการณ์ทางสังคมในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผลและมีจิตสาธารณะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อจิตสาธารณะ ที่ให้วิเคราะห์สถานการณ์ของสังคมและแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม
3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.3   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
4.4   มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.2   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.3   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Unit 1-2 Unit 3-5 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 20% 30%
2 1-5 การเข้าชั้นเรียนและความประพฤติ ผลงานปฏิบัติงานกลุ่ม ผลงานภาคทฤษฎี (กลุ่ม-เดี่ยว) ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1-5 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
- วันดี สุธารัตนชัยพร, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.
ผศ. วิภาพร มาพบสุข,การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.รหัส1122001 กรุงเทพฯ 2550
ทรงสิริ วิชิรานนท์ และคณะ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ: 2548
 วิภาพร มาพบสุข, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดำเนินการดังนี้

นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
2.2 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
2.3 ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจเนื้อหา
2.4 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
3.1   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
3.2   สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและปรับปรุงแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
3.3   สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อๆ ไป
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
5.3 ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
5.4 ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม ให้มีความหลากหลาย และสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สังเกตเห็น