การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creative and Innovation Management

1. เพื่อรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อองค์การ
2. เพื่อเข้าใจการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. เพื่อเข้าใจกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
4. เพื่อพัฒนาระบบและวิธีการทำงานในองค์กรเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้
1. เพื่อรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อองค์การ
2. เพื่อเข้าใจการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. เพื่อเข้าใจกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
4. เพื่อพัฒนาระบบและวิธีการทำงานในองค์กรเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในปัจจุบัน และให้เนื้อหารายวิชามีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม และความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิเคราะห์ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสำหรับองค์กรและการจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างรูปแบบใหม่ทางการจัดการ การพัฒนาความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่สอดคล้องกับของบริบทธุรกิจ
-อาจารย์ประจำรายวิชากำหนดและอนุญาตให้นักศึกษารับคำปรึกษาผ่าน facebook อีเมล์ และในชั้นเรียน
 -อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล