การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Teaching English for International Communication

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอน บูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ ในงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ได้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอน บูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2.2 กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การปฏิบัติงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1 การทดสอบความเข้าใจในการสอบกลางภาคและปลายภาค
1.3.2 การเข้าเรียนตรงเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
2.1.1 ด้านทฤษฎี เข้าใจลักษณะของภาษาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.1.2 ด้านปฏิบัติ สามารถใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
2.1.3 การบูรณาการความรู้ทีได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.1 การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
2.3.2 การฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.3 ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.2.1 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.2.3 ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
3.3.2 การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
3.3.3 การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4.1.1 มนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดีทั้งระหว่างบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรม
4.1.2 ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทสากลในการสื่อสาร
4.2.2 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติ/การทำกิจกรรม
4.3.2 การทดสอบการเลือกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่กำหนด
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
ประเมินจากผลงานและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
5.3.1 การทดสอบความรู้ในการสอบกลางภาคและปลายภาค
5.3.2 ผลการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
การฝึกปฎิบัติ
ลงมือฝีกปฏิบัติ
การปฎิบัติจริง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ ความเข้าใจ การแสดงความคิดเห็น 4 20
2 ความรู้ ความเข้าใจ แสดงความคิดเห็น 6 20
3 ทักษะพิสัย การปฏิบัติ 12 20
4 Midterm ฝึกปฏิบัติ 8 15
5 Final ฝึกปฏิบัติ 16 15
6 คุณธรรม จริยธรรม คูณธรรม ตลอดภาคการศึกษา 10
แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์  การสังเกต
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติ
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนจริง และฝึกการแก้ไขปัญหาในห้องเรียนจริง