กฎหมายประมง

Fisheries Laws

1.1 มีความรู้ในขอบเขตและหลักการด้านการใช้กฎหมายประมง 1.2  มีความรู้ในการประยุกต์ใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างฉลาดและยั่งยืน 1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจในแนวทางในการประยุกต์ข้อกฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากร
1.4  มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำ และส่งเสริม ช่วยเหลือชาวประมง โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เพื่อสร้างรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาแกน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ สรุป ตัดสินใจ บนพื้นฐานของความรู้ เหตุผล และข้อมูล มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการต่างๆ 
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง ได้แก่ พระราชกำหนดการ ประมง กฎกระทรวงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการประมง ประกาศ และระเบียบกรมประมง และกฎหมายว่าด้วยการประมงระหว่างประเทศ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีวินัยต่อการเรียน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงต้องเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง  เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทั้งในรายวิชาและของมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา โดยอาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการตรงต่อเวลาในการเข้าสอน รวมถึงมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม และการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และประเมินจากการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
มีความรู้ในหลักการความสําคัญ ความหมายและสาเหตุทต้องมีการตรากฏหมายขึ้น เพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมง แนวทางการจัดการทรัพยากร ประมง วิธีการปรับปรุงแหล่งที่อยู่ อาศัยของสตวั ์น้ําประเภทลําน้ํา หนอง บึง ทะเลชายฝงั่ การพัฒนาทรัพยากร ประมง แนวทางการปกป้องสัตว์น้ํา ใกล้สญพันธุ์พระราชกรณียกิจ พระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาการประมง จรรยาบรรณในการทาการ  ประมงอย่างรับผิดชอบ รวมถึง กฏหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมง เช่น พรก. ประมง และ พรบ. ประมง ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม
 
บรรยาย การวิเคราะห์กรณีศีกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและ ทํารายงานส่ง
-ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยขอสอบที่เน้นการวัดหลักและทฤษฎี
- แบบฝึกหัด และงานที่ได้รับ มอบหมาย
อธิบายเกี่ยวกับทักษะทางปัญญาที่จะ พัฒนา เช่น การนําความรู้ไปใชแก้้โจทย์ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา
- ยกกรณีศึกษาข้อพิทพาท ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
- หาจุดเชื่อมโยงต้นเหตุของการเกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหาด้วยกฏหมายที่มีในปัจจุบัน
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้น ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะหแนวคิด ทฤษฏีด้านกฎหมายประมง 
- พัฒนาทักษะในการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนดวยกั น
- พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ ตามในการทํางานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรู้ดวยตัวเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ มอบหมายให้ครบถ้วนตาม กําหนดเวลา
- จัดกิจกรรมกลมในการ วิเคราะห์กรณีศึกกษา
- มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล
- การนําเสนอรายงาน
- ประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด ํ
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วย ตนเอง
- ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการ ทํารายงาน
- พัฒนาทักษะในการ วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมลทางอินเตอร์เน็ต
- ทักษะในการนำเสนอ รายงานโดยใชรู้ปแบบ เครองมือ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มอบหมายงานให้นักศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อ การสอน e-learning และทำรายงาน โดยเน้นจากแหล่งที่มาของข้อมลทู ี่ น่าเชื่อถือ 
- ส่งงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เช่น สร้างสไลด์นําเสนอ ส่ง งานทางอีเมล
- ทําแบบฝึกหดั/ทํารายงาน
- การมีส่วนร่วมในการทํา กิจกรรมที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล