ทักษะวิชาชีพประมง 4

Practical Skills in Fisheries 4

1 มีความเข้าใจวิธีค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงและการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2 มีทักษะในการนำเสนอรายงานอย่างถูกต้อง 3 มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ค้นคว้าหาความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
กฝึกปฏิบัติงานทางการประมงเฉพาะทางที่เน้นให้เกิดความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจทางการประมง ตลอดจนการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
จัดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ - มีระเบียบ วินัย เคารพตามกฎกติกาสังคม ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
- การบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการสอน - มอบหมายงานกลุ่ม
 ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - ประเมินความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ - เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา - สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย - การสาธิต ในชั่วโมงปฏิบัติการ - การใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน - บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
- ประเมินผลจากการสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- การบรรยาย - การสาธิต - การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้แบ่งกลุ่มย่อย และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ของปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ
3.3.1. ประเมินจากการร่วมอภิปรายกลุ่ม 3.3.2. ประเมินผลการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
- มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม
4.3.1. ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม 4.3.2. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อธิบายวิธีการปฏิบัติการทดลอง และ/หรือ การคำนวณที่สอดคล้องกับทฤษฎี
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
- ประเมินจากการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข/จัดเก็บข้อมูลการทดลองอย่างเป็นระบบ
- ประเมินจากการเขียนรายงาน
- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาและพัฒนาต่อยอดได้
- จัดกิจกรรมให้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติ
- จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ประเมินจากทักษะการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
- ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- คุณภาพของงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.ด้านความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2.ด้านความรู้
1 BSCAG314 ทักษะวิชาชีพประมง 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 1.1.2 และ1.1.3 -การเข้าเรียนตรงเวลา -การมีวินัยและมีความพร้อมเพียงในการร่วม -กิจกรรมเสริมหลักสูตร -ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการแสดงออก ตลอดภาคการศึกษา 10
2 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3 -ทดสอบความเข้าใจโดยจะมีการสอบย่อย -ประเมินจากการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน การตอบคำถาม และรายงานที่นำส่ง ตลอดภาคการศึกษา 60
3 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 และ 5.1.3 -ความสามารถทำงานร่วมกันของนักศึกษาในการสืบค้นกรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายโดยอยู่บนฐานความรู้ของรายวิชาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดภาคการศึกษา 20
4 6.1.1 และ 6.1.2 ใการมีความกระตือรือร้นในการลงมือปฏิบัติการ และความเข้าใจในการเครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการทำงาน ตลอดภาคการศึกษา 10
วารสารหรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องับการวิจัยทางการประมง
มีการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และใช้แบบการประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ดำเนินการปรับปรุงการสอนตามผลการประเมินผู้สอนเป็นรายวิชา 
ดำเนินการปรับปรุงการสอนตามผลการประเมินผู้สอนเป็นรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4