เทคโนโลยีหมักดอง

Fermentation Technology

1.   วัตถุประสงค์ของรายวิชา : เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
          1.1 เพื่อให้นักศึกษาทราบและมีความรู้/ความเข้าใจถึงความหมายของการหมักดอง  คุณสมบัติของจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการหมักดอง  เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักดองและสาเหตุของการเสื่อมเสีย  และพิจารณาเลือกวิธีการหมักดองให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด        
1.2  เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมักดอง แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับความรู้ที่ได้รับเพื่อให้รู้กระบวนการหมัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
          1.3  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ได้แก่ การมีภาวะผู้นำและผู้ตาม การจัดการความขัดแย้ง  การปรับตัวเพื่อร่วมงานกับผู้อื่น  และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและของกลุ่ม
            1.4  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลทางด้านองค์เทคโนโลยีการหมักดอง การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล  การนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติและการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย โดยนำเสนอเป็นกราฟแบบต่าง ๆ    การใช้ Power point  ในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
 
เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมการหมัก ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีและงานวิจัยใหม่ ๆ และนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงเนื้อหาการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ความหมายของการหมัก กระบวนการหมักแบบต่าง ๆ จุลินทรีย์ และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการหมัก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมัก การผลิตอาหารหมักประเภทผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ นม และธัญพืช ทั้งในระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรม
Definition of fermentation; type of fermentation process; microorganism and enzyme associated with fermentation; products from fermentation process; fermented food production from fruit and vegetable, meat, milk and cereal in household and industrial levels.
      -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านอีเมล์และเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัย
       -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล