ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์

Internship in Plant Science

เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามแล้ว นักศึกษาจะสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics  and Moral)  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม   มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ    มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ (Interpersonal Skills and Responsibility   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้
เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมีความก้าวหน้าอย่างมากในปัจจุบัน หน่วยงานและสถานประกอบการ ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการผลิตพืชที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งมีการแข่งขันทางการตลาดสูง โดยผู้ผลิตต้องแข่งขันกันผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  การส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการทางวิชาชีพด้านการผลิตพืช เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือเสริมทักษะให้กับนักศึกษาที่ไปฝึกงานร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ  หรือ กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านพืชศาสตร์โดยเฉพาะ
ฝึกปฏิบัติงานด้านพืชศาสตร์ภายนอกหรือภายในสถานศึกษา โดยเน้นการฝึกทักษะเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะทางด้านพืชศาสตร์จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายงานการฝึกงาน การนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนนพอใจ (S) และไม่พอใจ (U)
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนฝึกงาน           2. กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานเช่นเดียวกับพนักงานประจำ 3.นักศึกษาบริหารตนเองให้เข้ากับกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน 4. มอบหมายงานที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
1. นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน 2. ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดง ออกระหว่างการฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานการแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยวาจาอย่างน้อย 1 ครั้ง 3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกงาน ฯประเมินความซื่อสัตย์และการรักษาความลับของสถานที่ฝึกงานจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการฝึกงาน
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.  สถานที่ฝึกงานจัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มอบหมายเอกสารข้อมูลของสถานที่ฝึกงานให้ศึกษาด้วยตนเอง 2. ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง 3. นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานประจำ และการศึกษาเอกสารของสถานที่ฝึกงาน
1. นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน 2.ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน จากรายงานการฝึกงาน
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การฝึกปฏิบัติจริง 2. การมอบหมายโจทย์ปัญหา 3. การประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศก์การฝึกงาน และนักศึกษา ในช่วงกลางของการฝึก เพื่อการนำเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาของนักศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์นิเทศก์การฝึกงาน
1. นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน 2. ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์การฝึกงาน  จากการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม และจากรายงานการฝึกงาน
1.  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆ ของสถานที่ฝึกงาน 2. การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียว กับพนักงานประจำ 3. การมอบหมายโจทย์ปัญหาหรือกรณีศึกษา 4. การประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาการฝึกงาน อาจารย์นิเทศก์การฝึกงานและนักศึกษา ในช่วงกลางของการฝึก เพื่อการนำเสนอแนวความคิดของนักศึกษาและการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์การฝึกงาน
1. นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน 2.ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานผู้ร่วมงานอื่นๆ 3. ประเมินการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม โดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเฉพาะเรื่อง
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การมอบหมายให้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาการคำนวณ 3. การฝึกการนำเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานพี่เลี้ยง ในที่ประชุมกลุ่มงาน  และในการประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาฝึกงานและนักศึกษา 4. กำหนดให้นำเสนอ ผลการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกงาน ณ สถานที่ฝึกงานและประสบการณ์ การฝึกงาน ที่ภาควิชา แบบปากเปล่า 5. กำหนดให้ส่งเอกสารรายงาน
1. งานมอบหมายที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG116 ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
-
-
-
จัดให้นักศึกษาตอบแบบประเมินประสิทธิผลของการฝึกงาน
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประมวลผลการฝึกงานของนักศึกษาทั้งหมด พร้อมทั้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยง/ผู้รับผิดชอบการฝึกงานของสถานที่ฝึกงานและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของฝึกงาน ( มคอ. 6 ) รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อนำเสนอต่อคณบดีเพื่อทราบและพิจารณา            
2.2 สาขาวิชาฯ ร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกงาน วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร
1. คัดเลือกสถานประกอบการมี่มีมาตรฐาน และมีความพร้อม 
2. คัดเลือกสถานประกอบการที่มีการผลิตพืช การจัดกาาร ที่ครอบคุมและทันสมัย 
3. คัดเลือกสถานประกอบการมารสามารถพัฒนาความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย สู่การเป็นกสหกิจศึกษา
1.การประเมินผลการนำเสนอผลการฝึกงานในสถานประกอบการ 2.การประเมิน ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ