การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง

Construction Cost Estimation and Analysis

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือการก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง การถอดปริมาณวัสดุ การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักรกลยุทธ์ในการประมูล หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง การวิเคราะห์แนวโน้มการคาดการค่าใช้จ่าย
รู้พื้นฐานการประมาณราคา ถอดปริมาณวัสดุงานก่อสร้างได้
มีวินัย มีความซื่อตรง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เอกสารประกอบการประมาณราคา
ทดสอบให้ถอดแบบบ้านพักอาศัย คสล.2 ชั้น