ปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปด้วยใบมีด

Technology Jiggering Practice

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล