ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด

Jiggering Practice

1.มีทักษะในการสร้างต้นแบบ  แม่พิมพ์ และใบมีด สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอก
2.มีทักษะในการเตรียมเนื้อดินและการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอก
3.มีทักษะในการแก้ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนประกอบใบมีดและแม่พิมพ์
4. มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการขึ้นรูปด้วยใบมีดอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอก
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ กระบวนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ  การสร้างต้นแบบ  แม่พิมพ์และใบมีด  สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด  การเตรียมเนื้อดิน  และการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอก ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนประกอบใบมีดและแม่พิมพ์
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็ปไซต์คณะ อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายทฤษฏีโดยใช้สื่อการสอนและสอนปฏิบัติโดยการสาธิต
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนประกอบใบมีด
3. อภิปรายกลุ่ม
1. สังเกตความสนใจ
2. ซักถามรายบุคคล
3. สังเกตการอภิปราย
4. พิจารณาจากงานที่มอบหมาย
5.  สังเกตการปฏิบัติงาน
6. พิจารณาจากผลงานจากการปฏิบัติงานและจัดอันดับคุณภาพ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนประกอบใบมีด และแม่พิมพ์ เข้าใจประเภทและความแตกต่างของการขึ้นรูปด้วยใบมีดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอกการออกแบบ สร้างต้นแบบ แม่พิมพ์ และใบมีด สำหรับและการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอกการเตรียมเนื้อดินและการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอก
บรรยาย ยกตัวอย่างและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกด้วยแป้นหมุนประกอบใบมีดและแม่พิมพ์ สำหรับและการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอก
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
1. บรรยายและให้นักศึกษาปฏิบัติโครงงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
2. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
2. วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1.  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
3. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
1. ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
4. พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5. ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BTECE127 ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-6.1 การส่งงานตามที่มอบหมาย การทำงานเป็นกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคเรียนการศึกษา 50%
2 1.1-2.5 สอบกลางภาค 8 20%
3 1.1-6.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 2.6-6.1 สอบปลาบภาค 17 20%
1. ทวี พรหมพฤกษ์. เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์, 2523.
2. ทวี พรหมพฤกษ์. เตาและการเผา. กรุงเทพ : หน่วยการศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2525.  
3. ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. เซรามิกส์. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
4. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาประสิทธิภาพสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
5. สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์. วัสดุศาสตร์. กรุงเทพ : วิทยาลัยครูพระนคร, 2525.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษ
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ