การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต

Production Engineering Practice

จุดมุ่งหมายของวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้
1 เพื่อการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางการปฏิบัติ
2 รู้กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน
3 ฝึกการวางแผนการปฏิบัติการทำงานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  ด้วยการฝึกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ในสถานประกอบการ เพื่อเข้าใจชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร
4เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกันได้ 
5เพื่อเป็นพื้นฐาน โอกาสเข้าทำงาน เมื่อจบการศึกษา
เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการปฏิบัติการในสถานประกอบการ ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมธุรกิจ ของโลก
ศึกษาและปฏิบัติงาน โดยนำความรู้จากสาขาวิศวกรรมกระบวนการผลิตไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการทางด้านวิศวกรรมอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษา หรือผู้ชำนาญการ ของสถานประกอบการจริงทำหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนโดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมงและมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนสำเร็จการศึกษา การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory),พ.จ.(พอใจ)และ U (Unsatisfactory), ม.จ. (ไม่พอใจ)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2
1 ENGIE215 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
สมุดบันทึกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน