เครื่องจักรกลและบำรุงรักษา

Machine and Maintenance

รู้ เข้าใจเกี่ยวกับชนิดและหลักการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเสื่อมสภาพและการตรวจสภาพของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  สารหล่อลื่นและชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา การบริหารการบำรุงรักษา และการประเมินผลการบำรุงรักษา มีทักษะในการตรวจสภาพและบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดและหลักการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเสื่อมสภาพและการตรวจสภาพของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  สารหล่อลื่นและชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา การบริหารการบำรุงรักษา และการประเมินผลการบำรุงรักษา ตรวจสภาพและบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและหลักการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเสื่อมสภาพและการตรวจสภาพของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  สารหล่อลื่นและชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา การบริหารการบำรุงรักษา และการประเมินผลการบำรุงรักษา
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
บรรยาย สาธิต ยกตัวอย่างและบูรณาการจากงานจริงในโรงงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล