คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี

Mathematics for Accountant

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี คณิตศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสองตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต และหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม อัลกอริทึม การประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์กับทางการบัญชีและการเงิน
เข้าใจ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ สามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้ สามารถหาค่าลิมิตของฟังก์ชันได้ สามารถหาความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้ สามารถแก้สมการฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึมได้ สามารถหาอนุพันธ์ได้ สามารถหาค่าดอกเบี้ยเชิงเดียว และดอกเบี้ยทบต้นได้ สามารถคำนวณมูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต อธิบายหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมได้ สามารถเขียน และอ่านอัลกอริทึมได้ สามารถประยุกต์ความรู้ในตัวอย่างทางบัญชีและการเงินได้
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสองตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว ดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต และหลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม อัลกอริทึม การประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์กับทางบัญชีและการเงิน
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1)  มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต
2)  มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมและมหาวิทยาลัย เคารพข้อกติกาการเรียนการสอน
3)  สามารถทำงานที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
1)  ใช้การสอนแบบบรรยาย โดยมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
2)  สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา
3)  มีการกำหนดกติกาในการเรียน การปฏิบัติตนขณะที่เรียน
1)  ประเมินผลจากเข้าห้องเรียนตรงเวลา  การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม
2)   สังเกตุจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2) ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
1) จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team และ Rmutl Education ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษา หาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง และ การทำแบบฝึกหัด  2) มีการถามตอบในชั้นเรียน
1) ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การสอบย่อย
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนคือ  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
1) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล
2) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
1) ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยใช้โจทย์ แบบฝึกหัด  โจทย์ปัญหา
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหากรณีศึกษา  และ แบบฝึกหัด
1) ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา
2) ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
3)  ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
1)  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 2)  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1)  มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่นได้
1)  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 1)  พัฒนาการคิดคำนวณเชิงตัวเลข  2)  สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้
1)  การมอบหมายให้ทำโจทย์แก้ปัญหาทางธุรกิจ
1)  ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2 3. 4. 1. 2 3. 4. 1. 2 3. 1. 2 3. 4. 1. 2 3.
1 BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม 2.ประเมินจากการทำทุจริตในการสอบ 3.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 4.สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10
2 2.2 ด้านความรู้ 1.ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงาน การค้นคว้า และการนำเสนอ 2.การประมินจากการสอบข้อเขียน หรือ การสอบปฏิบัติ หลังจากจบแต่ละเรื่อง สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 60
3 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 1.มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ การประยุกต์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 2.มีความสามารถในการสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม ทุกสัปดาห์ 10
4 2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 1.ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 2.ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน 3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน หลังจากจบแต่ละเรื่อง 10
5 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ 2.ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย และนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 3.ประเมินจากการสอบข้อเขียน 4.ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม หลังจากจบแต่ละเรื่อง 10
เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
1.  ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2552). คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจ.      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 2.  อาภรณ์พันธ์ ว่องไว   , คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics)  ซีเอ็ดยูเคชั่น  กรุงเทพ 3. สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .(2554).  เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับ     สังคมศาสตร์  พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 4. อภิชาต พงศ์สุพัฒน์ , .(2554).  การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : บริษัท อินโฟไมนิ่งจำกัด. 5. รตินันท์ บุญเคลือบ .(2565) . แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
1) แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน เป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 2) แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน เป็นแบบประเมินที่อาจารย์ผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Google form รวมถึงถามความเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนของนักศึกษา
1) พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ (สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 2) พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้ แบบฝึกหัด 3) พิจารณาจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4) พิจารณาจากใช้ทฤษฎีเกมส์ (เพื่อวัดการคิดเชิงระบบ)
1) นำผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษาและผลประเมินการสอน มาพิจารณาการปรับปรุงการสอน 2) ผู้สอนควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เข้ารับการอบรมสัมมา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาการสอน
 1) การทวนข้อสอบและเกณฑ์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นำเอาผลการประเมินข้อ1 และข้อ2 มาวิเคราะห์และหาแนวพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้