การฝึกงานทางวิชาชีพ

Job Internship

 
จุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้
-เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชีและอื่นๆที่ได้ศึกษามาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
- เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านการบัญชีและอื่นๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
- เพื่อให้นักศึกษาฝึกการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีวินัยในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับการ
ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการจริง
- เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
 
- เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานพี่เลี้ยงและนักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริง
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
-เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานพี่เลี้ยงและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
กระบวนการการฝึกงานทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายวิชา
1. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา
เน้นการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในองค์กรต่างๆ เช่น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้นโดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงานแผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษาเพื่อการประเมินผลการศึกษา
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริย มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 1.1.3 สามารบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 1.1.4 มีจิตใต้สำนึกและพฤติที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตรอย่างมีคุณธรรม
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้


จัดทำแผนปฏิบัติงานโดยการกำหนดภาระงาน ขอบเขตของงาน ตารางเวลาปฏิบัติงานและการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการฝึกงานวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อสร้างวามเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการฝึกงานวิชาชีพ มีการประสานงานการควบคุมกรฝึกงานวิชาชีพระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงซึ่งแต่งตั้งโดยสถานประกอบการ

จัดให้มีอาจารย์นิเทศประจำตัวนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1   ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดย อาจารย์นิเทศ และพี่เลี้ยง
1.3.2   ประเมินตนเองโดยนักศึกษา ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้ที่จะได้รับ/หรือผลการเรียนรู้ มีความรู้และความเข้าใจหลักการ และวิธีการทางการบัญชี สามารถบูรณาการความรู้ด้านการบัญชีและด้านอื่นในการปฏิบัติงาน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติทางบัญชีจากงานที่ได้รับมอบหมาย
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน

ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาความรู้และทักษาวิชาชีพ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.3.1การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง
2.3.2 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทางด้านบัญชีและ
อื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1.2สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกงานทางวิชาชีพและจัดทำเป็นรายงาน
3.2กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้
3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่ง
ได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ
3.2.2ให้นักศึกษาจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันโดยมีรายละเอียดดังนี้ งานที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาที่เกิดจากการทำงานและแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
3.3.1 การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง
3.3.2 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้ง
ในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้
4.2.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการฝึกงานวิชาชีพ(วัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะทีดีของนักวิชาชีพบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
4.2.3 ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา
ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทักษะ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผลผลการเรียนรู้
4.3.1 การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง
4.3.2 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสเทศที่ควร
มีการพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
นำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่ง
ได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ
5.2.2 ให้มีการนำเสนอรายงานด้วยวาจาโดยมีการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
ต่างประเทศ
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
5.3.1คุณภาพของรายงาน และการนำเสนอประเมินโดยอาจารย์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีรานสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BACAC137 การฝึกงานทางวิชาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. หลักเกณฑ์การประเมิน การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ. หรือ S-พอใจ(Satisfactory) และ ม.จ. หรือ U-ไม่พอใจ(Unsatisfactory) 2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 1.ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศนักศึกษาโดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของการฝึกงานทางวิชาชีพ 2. ประเมินโดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานทางวิชาชีพและรายานผลการประเมินตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากำหนด 3. สรุปผลการประเมิน 3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกงานและเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานตามแบบฟอร์ม การประเมิน 4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามแบการประเมินโดยพิจารณาจาก 1. ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา 2. บันทึกผลการนิเทศของอาจารย์นิเทศและพนักงานพี่เลี้ยง 3. รายงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานวิชาชีพ อาจารย์นิเทศและหัวหน้าสาขาประชุมร่วมกันเพื่อทำความ เข้าใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ