ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์

Engine Tune-up Practice

1. มีทักษะในการใช้เครื่องตรวจสภาพเครื่องยนต์
2. มีทักษะในการปรับแต่งเครื่องยนต์
3. มีทักษะในการตรวจสภาพเครื่องยนต์
4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ไอเสียอเครื่องยนต์
6. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยออสซิลโลสโคป
7. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล
9. ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาการปรับแต่งเครื่องยนต์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องวัดกำลังการรั่วของกระบอกสูบ องศาจุดระเบิด วิเคราะห์ อุปกรณ์ จุดระเบิด วิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องยนต์ วิเคราะห์ไอเสีย เครื่องมือวิเคราะห์ระบบจุดระเบิดด้วยคอสซิลโลสโคป
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครืองมือวัดปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องวัดกำลังการรั่วของกระบอกสูบ องศาการจุดระเบิด วิเคราะห์ อุปกรณ์จุดระเบิด วิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องยนต์ วิเคราะห์ไอเสีย เครื่องมือวัดระบบจุดระเบิดด้วยออสซิลโลสโคป
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
1.2.2 สอบแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
1.2.3 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.4 ให้ความสำคัญในวินัยการตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.7 ปลูกฝังการยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายที่สะท้อนถึงความตั้งใจความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.3.5 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
     2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติปรับแต่งครื่องยนต์
     2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของรถยนต์สมัยใหม่
     2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้กูปิดตากับความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
        2.2 วิธีการสอน
     2.2.1 ผู้สอนอธิบายหลักการทางทฤษฎีและสาธิตการปฏิบัติงาน
     2.2.2 นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานในสถานศึกษา
     2.2.3 เขียนรายงานการปฏิบัติงาน
     2.2.4 สรุปผลการปฏิบัติการสอน
         2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การมอบหมายงาน/การบ้านที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์
3.2.2 การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสาร
3.3 วิธีการประเมินผล
   3.3.1 สอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
   3.3.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
   3.3.3 วัดผลจากการประเมินจากรายงานการนำเสนอผลงาน
   3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการการใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 อธิบายยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้รถบนท้องถนนและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ผลจากการประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประมาณจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากรายงานการจัด ทำรายงานและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมถูกต้อง
5.3.2 ประมาณจากการมีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
บรรยายสาธิต
สอบปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านทักษะพิสัย การสอบปฏิบัติความถูกต้อง ผบของงานแบบสังเกตฟฤติกรรม 9 17 30% 30%
2 จิตพิสัย การส่งงานตามใอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
    1. ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ารถยนต์. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเก็ตยูเคชั่น จำกัด (เมษายน). 2543.
    2. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย. บริษัทจำกัด. คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ 4A-FE. ม.ป.ป.
    3. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย. บริษัทจำกัด. หลักการเบื้องต้นของอิเล็กทรอนิกส์ เล่น 9 ระดับ3. ม.ป.ป.
    4. ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.ทฤษฎีและปฏิบัติอิเล็กทอนิกส์ยานยนต์. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเก็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). 2542
    5.  ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ และบุญธรรม ภัทราจารุกุล. ทฤษฎีและปฏิบัติอิเล็กทอนิกส์ยานยนต์. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเก็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). 2537.
1.คู่มือการใช้เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสีย
2. คู่มือการใช้เครื่องไทน์มิ่งไลท์
3. คู่มือการใช้ออสซิลโลสโคป
4.คู่มือการใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
5. คู่มือการใช้เครื่องวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้วย OBD
6. คู่มือวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้วย OBD
7. AUTO DATA เครื่องยนต์
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา