การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

Mobile Application Development

เข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ การเขียนโปรแกรมส่งข้อมูล เข้าใจการออกแบบโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สาย เข้าใจระบบการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่ออ่านข้อมูลและส่งข้อมูลที่ได้ไปเก็บยังฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเข้าถึงได้จากโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงเข้าใจขั้นตอนการประยุกค์ใช้งานควบคุมบนโทรศัพท์มือถือร่วมกับ PLC 
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกค์ใช้งานควบคุมบนโทรศัพท์มือถือร่วมกับคอนโทรล และการเชื่อมต่อข้อมูล สั่งงาน ผ่านอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ให้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไร้สาย การสั่งงานให้โทรศัพท์ทำงานในโหมด Server, Client (UDP, TCP/IP) การติดต่อกับเซิฟเวอร์ที่มีการเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผล
ให้คำปรึกษา 6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการออกแบบ หรือพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถืออย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบ สั่งงาน และควบคุมระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ถูกต้องไม่คัดลอกโปรแกรมคนอื่นๆ
อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ สอนให้นักศึกษาเคารพสิทธิ ในการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ในการนำเสนอข้อมูลโปรแกรมในการออกแบบ สั่งงาน และควบคุมระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในเรื่องการออกแบบคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการสั่งงาน เข้าใจความสำคัญองค์ประกอบของการเชื่อมโปรแกรมบนมือถือ เข้าใจการส่งข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้ทั้งในจโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทรอ์เน็ตได้ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ โครงข่ายไร้สาย แก้ไขปัญหาในการควบคุมผ่านการสั่งงานบนมือถือ สามารถบอกถึงผลกระทบของการใช้สั่งงานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นปฏิบัติจริงโดยใช้เครื่องมือที่มี โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการด้านปฎิบัติการ การออกแบบโปรแกรม การสั่งงาน และการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและระบบการควบคุมด้วยนิวเมติกส์ไฟฟ้า การแก้ไขปัญหาด้านการส่งผ่านข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สาย และสามารถเลือกใช้คำสั่งให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ และแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมบนมือถือ โดยให้สอดคล้องกับทางด้านทฤษฏี 2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์ที่กำหนด
2.3.3 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาทำ ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์รูปแบบการควบคุมและการสั่งงานให้ถูกต้องตามกฏความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามิให้เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี 
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษ หรือมอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรม เพื่อที่ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และนำเสนอผลงาน 3.2.2 อภิปรายกลุ่ม 3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือไปประยุกต์ใช้งานกับระบบควบคุมที่เหมาะสม 3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบเก็บคะแนน โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเก็บข้อมูล 3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน 3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ และการแสดงข้อมูลการทำงานของระบบควบคุมบนโทรศัพท์มือ 4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงาน โครงงานขนาดเล็ก จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล