ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 1

Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 1

เข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานทางการควบคุม การถอดประกอบอุปกรณ์
ปฎิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยคอนเเทคเตอร์
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมไฟฟ้าด้วยแมกเนติกวาล์วและสัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรนิวเมติกส์และวิธีแยกสัญญาณควบคุม ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า-วงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้า การออกแบบวงนิวเมติกส์ไฟฟ้าโดยวิธีแยกสัญญาณ การใช้โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า
1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการออกแบบวงจรควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมการออกแบบระบบควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้า ให้ถูกต้องไม่คัดลอกโปรแกรมคนอื่นๆ อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในเรื่องหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้า  ความสำคัญองค์ประกอบของการออกแบบวงจรควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ ภาระหน้าที่ ของอุปกรณ์ใช้งานนิวเมติกส์ไฟฟ้า ประเภทของการออกแบบวงจรควบคุม ประโยชน์ของการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และธุรกิจได้  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ หลักการและขั้นตอนการติดตั้ง ออกแบบวงจรควบคุมนิวเมติกส์ และแก้ไขปัญหาในวงจรควบคุมได้ สามารถบอกถึงผลกระทบของการใช้งานระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า และการป้องกันอันตรายจากการใช้งานวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าได้
บรรยายทฤษฎี  ปฏิบัติการทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและปฏิบัติ 2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์ที่กำหนด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล