หัตถอุตสาหกรรมและภูมิปัญญาล้านนา

Industrial Crafts and Lanna Wisdom

1.1 รู้หลักเบื้องต้นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.2 เข้าใจแนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1.3 เข้าใจประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1.4 เข้าใจการจัดการความคิดสร้างสรรค์
1.5 เข้าใจภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
1.6 มีเจตคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ รูปแบบ วัสดุและกรรมวิธีการผลิต งานหัตถอุตสาหกรรมของล้านนนาประเภทต่างๆ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล