อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

Basic Electronic

เพื่อให้นักศึกษา
1.  เข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์พาสซีฟ
          2.  รู้ทฤษฏีสารกึ่งตัวนำและเข้าใจคุณสมบัติรวมถึงวงจรการใช้งานของไดโอด
          3.  รู้คุณสมบัติและเข้าใจการจัดไบแอสพร้อมทั้งของวงจรที่มีการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์ชนิดรอยต่อและทรานซิสเตอร์ชนิดสนามไฟฟ้า
          4. รู้คุณสมบัติและเข้าใจวงจรการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษ
          5.  เข้าใจคุณสมบัติของออปแอมป์
          6.  เข้าใจการใช้โปรแกรมมาช่วยในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
          7.  มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
        จากการทำงานในกระบวนการต่าง ๆของภาคอุตสาหกรรม ทั้งส่วนกระบวนการผลิตตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จำเป็นต้องรู้ทักษะและคำศัพท์เทคนิค ตลอดจนพารามิเตอร์ที่สำคัญของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงได้นำควรรู้ที่ได้รับโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมมามีส่วนในการพัฒนาลักษณะรายวิชานี้ที่ยังคงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
เพื่อให้มีความชัดเจนในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้เนื้อหาสอดรับกับงานภาคอุตสหกรรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนความทันสมัยของสื่อการเรียนการสอน และสอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
          ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์พาสซีฟ ทฤษฏีสารกึ่งตัวนำ  คุณสมบัติและวงจรการใช้งานของไดโอด คุณสมบัติและการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์  คุณสมบัติและการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า เสถียรภาพของวงจรที่มีการจัดไบแอส คุณสมบัติและวงจรการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษต่างๆ ออปแอมป์ การอ่านข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเอกสารข้อมูลของตัวอุปกรณ์ โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งาน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
        พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยอิงจากประสบการณ์ที่พบเห็นจากการวัดผลการทำงานของ Production Process  มาควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
        1.1.1  คุณภาพของงาน : ความถูกต้องในคุณภาพของการบ้าน  งาน  ประสิทธิภาพการเรียน ความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการปฏิบัติในหน้าที่นักศึกษา
        1.1.2  ปริมาณของงาน : จำนวนผลงานที่ทำได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด การคำนึงถึงการใช้จ่ายทรัพยากร อุปกรณ์ในการทำงาน
        1.1.3  การมาเรียน : การมาเรียน การตรงเวลา การขาด  ลา สาย ป่วย และความสม่ำเสมอในการมาเรียน
        1.1.4  ระเบียบวินัย : ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยข้อบังคับ เชื่อฟัง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายวิชา สาขา และมหาวิทยาลัย
        1.1.5  การให้ความร่วมมือ : การประสานงาน ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และผู้เกี่ยวข้อง การเชื่อฟังหัวหน้าห้อง การเรียนรู้ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์
1.2.1  บรรยายยกตัวอย่างเรื่องเล่าที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมร่วมในการจัดการเรียนการสอน
          1.2.2  สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด การแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
          1.2.3   ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.3.1   มีการให้คะแนนการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
          1.3.2   หากมีการกระทำทุจริตในการสอบถูกตัดคะแนน
          1.3.3   มีการให้คะแนนคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษาและการมีจรรยาบรรณในการอ้างอิงที่ไปที่มาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
              มีความรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์พาสซีฟ ทฤษฏีสารกึ่งตัวนำ  คุณสมบัติและวงจรการใช้งานของไดโอด คุณสมบัติและการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์  คุณสมบัติและการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า เสถียรภาพของวงจรที่มีการจัดไบแอส คุณสมบัติและวงจรการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษต่างๆ ออปแอมป์ การอ่านข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเอกสารข้อมูลของตัวอุปกรณ์ โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งาน
ในรายวิชานี้การสอนความรู้แบ่งได้ 2 ส่วน คือ
2.2.1  การสอนในชั่วโมงทฤษฎี จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้สอนสามารถใช้กลวิธการสอน เทคนิคการสอนที่เห็นว่าเหมาะสมกับเนื้อหาและเรื่องที่จะทำการสอนในแต่ละสัปดาห์รวมถึงพิจารณาจากสภาพผู้เรียน ห้องเรียน สื่อ
        2.2.2 การสอนในชั่วโมงปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยผู้สอนมีใบงานที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและมอบหมายให้ผู้เรียนต้องเขียนเนื้อหาประกอบใบงานก่อนการลงมือปฏิบัติ ส่วนการทดลองผู้สอนดูแลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
2.3.1   ใช้แบบทดสอบย่อย ข้อสอบลางภาค ข้อสอบปลายภาค
2.3.2   จากคะแนนประเมินจากการทำใบงานและสอบปฏิบัติ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ และ บูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3.2.1  ให้ผู้เรียนนำความรู้ชั่วโมงทฤษฎีและข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ในการเตรียมการของการทำใบงาน
          3.2.2    มีการมอบหมายงานให้ใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.3.1   สอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการเข้าใจหลักการ และการคำนวณเพื่อการวิเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.3.2   ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน
3.3.3   วัดผลจากการประเมินจากรายงาน  การนำเสนอผลงาน
3.3.4   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเนื้อหาวิชาในส่วนของการวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรมจำลองการทำงานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของตัวอย่างวงจรที่กำหนดให้
5.1.4   พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ
5.1.5   พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
5.1.6   พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
          5.1.7  พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาได้
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   สังเกตทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ
หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
            6.1.2  แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนรวมถึง
ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมี
นวัตกรรม
6.2.1   สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
6.3.1   ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
6.3.2   ประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ต้านคุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2
1 TEDEE404 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.3, 2.1, 3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ทดสอบย่อย สอบปลายภาค 4 9 12 17 10% 20% 10% 20%
2 1.2,1.3, 2.1, 3.2,4.3,5.1,6.1 ใบงาน รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.2,1.3, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เอกสาร และไฟล์ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์อนุสรณ์เรียบเรียง
          - DATASHEET ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ Download จาก Internet Data Base
- เทคนิคการอ่านDATASHEET ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำมาวิเคราะห์ช่วยศึกษาการทำงานของอุปกรณ์
ใช้การประเมินประสิทธิผลรายวิชาที่ได้จากนักศึกษาผ่านแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  คือ ใช้ผลการผลการเรียนของนักศึกษาหลังจากสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ว่ามีการกระจายคะแนนดีหรือไม่
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน พัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้จากคะแนนสอบและเกรด
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  คือ  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ ภาคเรียน หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4