สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ

Co-operative Education in Business Administration

ศึกษาและปฏิบัติงานในฐานนะพนักงานของสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือนโดยได้รับการดูแลให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและประเมินผลงานจากพี่เลี้ยงของสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศมีการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ปัญหาและสร้างสรรค์งานและนำเสนอผลงาน
ศึกษาและปฏิบัติงานในฐานนะพนักงานของสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือนโดยได้รับการดูแลให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและประเมินผลงานจากพี่เลี้ยงของสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศมีการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ปัญหาและสร้างสรรค์งานและนำเสนอผลงาน
5  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัต ย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น
2.มีความพอเพียงมีวินัยขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ต่อตนเองวิชาชีพสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมมีความ สำนึกรับ ผิดชอบ ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัตงานในสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อ สังคม มีการสอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหา รายวิชา รวม ทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
ติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทฤษฎีและการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ความทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษารวมทศึกษารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและการบรรยายในชั้นเรียน ถาม-ตอบ
ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงหรือสถานการณ์จริง
สามารถสืบค้นตีความวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
ประเมินจาการนำเสนอโครงงานรายงาย ปลการวิจัยการอภิปรายกรณีศึกษาและประเมินจาการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบโดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิด การแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา รวมถึงประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัว เชิงวิชาชีพได้
2.มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่มแสดงความคิดเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นใหม่ๆได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ใช้การสอนโดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของพระธรรมต่างๆในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการทำสหกิจศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารส่งเสริมให้มีการตัดสินใจจากข้อมูลบนฐายข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
ประเมินจากการสรุปและอภิปรายรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลขซึ่งได้รับมอบหมายร่วมกัน
1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ได้ศึกษาอย่างเหมาะสม
3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิตสังคมการทำงานสังคมถ้าไม่ทำได้อย่างเหมาะสมและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
 
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจด้านการวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การการปฏิบัติการการควบคุมและผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการจำลองหรือสถานการณ์จริงและความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมพฤติกรรมที่แสดงออกจากการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1.,2.1.2,2.1.3 การทดสอบ ประเมินผลครั้งที่ 1 ประเมินผลครั้งที่ 2 สอบประมวลความรู้ สอบปลายภาค 8 14 16 17 5% 5% 10% 20%
2 1.1.1,1.1.2, 2.1.4,3.1.1, 3.1.2,4.1.1, 4.1.2,4.1.3,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4 วิเคราะห์โครงการและการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการนำเสนอผลการดำเนินงาน รายงาน การร่วมจัดทำแผนงาน การเข้าร่วมปฏิบัติงาน เข้า/ออก,ขาด/ลา/มาสาย การรายงานผลการฝึกปฏิบัติ การส่งรายงานโครงการ ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.1.1,1.1.2 การเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมประชุม การร่วมเสนอความคิดเห็นในการเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%