การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creative and Innovation Management

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิเคราะห์ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสำหรับองค์กรและการจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกับการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และตรงกับความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะพื้นฐานทางธุรกิจยุคใหม่ ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม และความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิเคราะห์ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสำหรับองค์กรและการจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างรูปแบบใหม่ทางการจัดการ การพัฒนาความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่สอดคล้องกับของบริบทธุรกิจ
-อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามเวลาต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล