ระบบปฏิบัติการ

Operating Systems

1.1  สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
1.2  สามารถอธิบายถึงการจัดการหน่วยความจำ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
1.3  สามารถจัดการกับแฟ้ม (File) และกล่องเก็บข้อมูล (Folder) ได้
1.4  สามารถติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ 
1.5  สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนระบบปฏิบัติการ
1.6  สามารถสร้างทักษะการปฏิบัติ ซึ่งนำความรู้สู่การปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ เช่น การคิดวิเคราะห์จากเรียนในเนื้อหาทางทฤษฎี เข้าสู่ปฏิบัติได้
1.7  สามารถจัดการกับสิทธิผู้ใช้งาน (User Account)
1.8  สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ได
2.1 เพิ่มเนื้อหาส่วนการปฏิบัติการและใบงานมากขึ้น เพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎี แล้วนำไปปฏิบัติ ซึ่งทำให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น
2.2 เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นสื่อการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมมากขึ้น
ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจำ หน่วยเก็บบันทึกข้อมูลระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการโดยใช้กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติในหลักการบริหารระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการต่างๆ เรียนรู้คำสั่ง ในการจัดการบัญชีผู้ใช้ บริการการพิมพ์ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล การเฝ้าสังเกต และแก้ไขปัญหา
3.1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 624 
3.2  e-mail; theerak@rmutl.ac.th.com เวลา 13.00 - 16.00 น. ทุกวัน
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบปฏิบัติการที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
มอบหมายงานกลุ่มที่เสริมสร้างการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น
การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การประเมินรายงานที่มีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และการนำเสนองาน การประเมินผลการนำเสนอโครงงานที่มอบหมาย โดยตนเอง และเพื่อน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
การบรรยายและใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
การศึกษาที่เน้นค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
การทดสอบย่อย หรือการทดสอบปฏิบัติ ทั้งข้อสอบอัตนัยและปรนัย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ทั้งข้อสอบอัตนัยและปรนัย การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ ประเมินจากการนำเสนอรายงาน และการซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน การให้นักศึกษาปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง
การสอนแบบตั้งคำถาม
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การมอบหมายงานกลุ่มที่กำหนดกรณีศึกษาให้นักศึกษาต้องทำการวิเคราะห์ร่วมกัน
การมอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
การประเมินจากโครงงานกลุ่มที่นำเสนอ
การประเมินจากการแบ่งงาน ความรับผิดชอบ ภายในกลุ่ม
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาตัดสินใจบนข้อมูลเชิงตัวเลข การสอนโดยการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้องหาในแต่ละบทเรียน การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
การนำเสนองานด้วยวิธีวาจา
การสังเกตจาก งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง การนำเสนองาน การตรวจสอบงานที่รับมอบหมาย แบบดี่ยวและกลุ่ม การประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
2สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
การมอบหมายใบงานเพื่อปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ เช่น การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้
การทำแบบทดสอบวัดการปฏิบัติ งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
Operating System
เว็บไซด์ต่างๆ โดยใช้ คำสำคัญ “ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์”
1.1 ตอบคำถามในชั้นเรียน
1.2 ตรวจสอบจากการบ้าน หรือ ใบงานของการปฏิบัติการทดลอง
1.3 ประเมินการให้คะแนนของนักศึกษาด้วยกันเอง ในการนำเสนองาน
ประเมินการสอนจากนักศึกษาเมื่อภาคเทอมการศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษา
นำผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนของนักศึกษา ในปีก่อนหน้า มาวางแผนและปรังปรุงการสอน
ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน และประเมินจากการนำเสนองาน และผลการปฏิบัติตามใบงานในห้องปฏิบัติการ
ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน และประเมินจากการนำเสนองาน และผลการปฏิบัติตามใบงานในห้องปฏิบัติการ