การวิเคราะห์โมดัล

Modal Analysis

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประมวลผลสัญญาณ หาฟังก์ชั่นถ่ายโอนและพารามิเตอร์ของระบบเชิงเส้นได้ มีความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ และการวิเคราะห์โมดัลของระบบไม่เป็นเชิงเส้น และรู้จักการหาแบบจำลองเชิงเส้นสำหรับระบบไม่เป็นเชิงเส้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ          ในวิเคราะห์โมดัล เพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ปรับปรุง ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาโจทย์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้สำหรับการประมวลผล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล