ความรู้เบื้องต้นด้านการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางรางและระบบภูมิสารสนเทศในงานบำรุงรักษา

Introduction to Maintenance of Railway System and GIS for Maintenance Purposes

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล