ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลประเทศจีน
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับขั้นต่อไปได้
1. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน
4. ฝึกทักษะในการสื่อสาร
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลประเทศจีน
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยประกาศในชั้นเรียน / ผู้เรียนนัดหมายกับอาจารย์ประจำวิชาก่อนล่วงหน้า
มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
1.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าและทำด้วยตนเอง ไม่ลอกงานผู้อื่น
2.เข้าชั้นเรียน ส่งงานและเข้าสอบตามเวลา
3.ไม่ทุจริตในการสอบ
การเข้าชั้นเรียน ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการสอบ
. มีความรู้ ความเข้าใจ ศัพท์ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้
3.มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารแต่ละบริบท
4.สามารถสื่อสารในชีวิตประจำ
วันในแต่ละบริบทได้
1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้าตามหัวข้อที่กำหนด
2.ผู้เรียนเข้าฟังบรรยายสรุป
3. มอบหมายงานให้ฝึกทักษะ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค งานที่มอบหมาย
1. สามารถสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้
1. ให้ผู้เรียนเลือกสถานการณ์การด้วยตัวเอง
2. ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเอง
3.นำเสนอผลงานที่ศึกษาค้นคว้า
1. การนำเสนอผลงานทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม
2.การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมชั้น
1.การศึกษาด้วยตัวเองแบบกลุ่ม ตามหัวข้อกำหนดและตามที่เลือกด้วยตัวเอง
2.การนำเสนอผลงานของผู้เรียนในชั้นเรียน และ โปรแกรมสำเร็จรูป
มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน และโปรแกรมสำเร็จรูป
1.จากการนำเสนอผลงาน
2.จากการตอบข้อสงสัยของเพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์
1.ใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
2.ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้
3.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนและนำเสนองานได้
มอบหมายงานเพื่อฝึกฝนการ การให้ข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการบริการ
จากการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน และผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันตามหัวข้อที่ได้เรียนมาได้
มอบหมายงาน และ ให้ผู้เรียนค้นคว้าตามสนใจ
การนำเสนอผลงานการค้นคว้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 2.1 แบบฝึกหัดรายบุคคล 1-11 10%
2 1.1, 1.2, 2.1, 3.2 สอบกลางภาค 9 30%
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 17 20%
4 1.1, 1.2, 4.3 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-17 10%
5 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.3, 3.2, 3.3, สอบปลายภาค 18% 30%
วสุพล ดอกพิกุล ;ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร交际汉语,เอกสารประกอบการสอน
ไม่มี
วัฒนธรรมจีน ผู้เรียนสามารถค้นหาได้ทั่วไป 
1.1 การทดสอบย่อยรายบุคคลและแบบกลุ่ม
1.2 ใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็นโดยการสรุปผลการนำเสนอการจากการเขียนและการพูด
2.1 ผลการเรียนและผลการสอบ
2.2 สังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียน
2.3 ผลการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3.1 สรุปปัญหาในแต่ละเรื่องที่สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
3.2 ผลการทดสอบย่อยรายบุคคล ปรับปรุงเป็นรายบุคคล
3.3 ผลการนำเสนองานเพื่อปรับปรุงข้อดีข้อด้อยของงาน และ การมอบหมายงาน
4.1 ให้อาจารย์ผู้สอนร่วมเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบ การให้คะแนน และ การมอบหมายงาน
4.2 ให้อาจารย์ในภาควิชาเป็นกรรมการตรวจดูการให้คะแนนการสอบ เพื่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ
5.1 เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้สอนร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา การวัดประเมินผล
5.2 ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาผู้ประเมิน