ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

Gasoline Engine Practice

1. มีทักษะการถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์หัวฉีกแก๊สโซลีน
2. ตรวจวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียดและใช้เครื่องมือกลปรับปรุงชิ้นส่วน
3. ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษไอเสีย
4. วิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
5. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
1. ถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์หัวฉีกแก๊สโซลีนได้
2. สามารถตรวจวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียดและใช้เครื่องมือกลปรับปรุงชิ้นส่วนได้
3. สามารถตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษไอเสียได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์หัวฉีดแก็สโซลีน ตรวจวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียด ใช้เครื่องมือปรับปรุงชิ้นส่วน ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษไอเสียและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านช่องทาง IT
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
1.1.1 แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.1 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.2 ให้ความสำคัญในวินัยการตรงต่อเวลา เข้าชั้นเรียนและการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.3 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.5 ปลูกฝังการยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายที่สะท้อนถึงความตั้งใจความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.3.5 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
     2.1.1 มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.1 ผู้สอนอธิบายหลักการทางทฤษฎีและสาธิตการปฏิบัติงาน
     2.2.2 นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานในสถานศึกษา
     2.2.3 เขียนรายงานการปฏิบัติงาน
     2.2.4 สรุปผลการปฏิบัติงาน
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบหมายงาน/การบ้านที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์
3.2.2 การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสาร
3.3.1 สอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
   3.3.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
   3.3.3 วัดผลจากการประเมินจากรายงานการนำเสนอผลงาน
   3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการการใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 อธิบายยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้รถบนท้องถนนและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ผลจากการประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประมาณจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงานการจัด ทำรายงานและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมถูกต้อง
5.3.2 ประมาณจากการมีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน
6.1.1. แสดงออกถึงการมีทักษะในการจักการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ การบริหารจัดการด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสมบูรณาการและสร้างสรรค์
6.2.1. สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
6.2.2. สาธิตการปฏิบัติงาน
6.2.3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
6.2.4. สงเสริมการฝึกงานในสะถานประกอบการ
6.3.1. ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
6.3.2. ประเมิณทักษะในการปฏิบัติงาน
6.3.3. ประเมินจากผลการรายงาน
6.3.4. ประเมินผลการฝึกงานในสถานประกอบการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 2 1 1 1
1 TEDME906 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
หนังสือป.งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
1. สือ PTT.
2.เอกสารการวิเคราะชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากการใช้งาน
1. หนังสืองานเชื้อเพลิงและอิเล็กทรอนิกส์
2. หนังสืองานวัดละเอียด