ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

Physics Laboratory 2 for Engineers

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางฟิสิกส์
1.2 นำความรู้จากรายวิชา ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกรมาปฏิบัติการทดลอง
1.3 สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลอย่างมีเหตุผล
1.4 พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง โดยให้รู้จักการหาข้อมูลด้วยการปฏิบัติการทดลอง
1.5 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความสมบูรณ์และครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านของนักศึกษาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพื้นฐานทางฟิสิกส์ประกอบด้วยการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in physics consisting of various experiments in electromagnetism, A.C. circuits, fundamental electronics, optics and modern physics. The course contents are accordance with FUNSC103 Physics 2 for Engineers.
3.1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น. ห้องพักอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์   3.2  ช่องทางออนไลน์ เช่น line, facebook, e-mail ฯลฯ  ตลอด 24 ชั่วโมง
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำการทดลอง บรรยายอธิบายการทดลองพร้อมยกตัวอย่างให้เหมาะสมกับการทดลอง ให้นักศึกษาทำการทดลอง บันทึกผลการทดลอง วิเคราะห์  สรุปและตอบคำถามท้ายเอกสารการทดลอง ตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำ บันทึกผลการทดลอง วิเคราะห์  สรุปและตอบคำถามท้ายเอกสารการทดลอง
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกียวข้อง
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)  2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)   3. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)  4. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)  5. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)  6. การสอนแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation)  7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)  8. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบ Shoreline Method  9. การสอนแบบบรรยาย 
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง การสัมภาษณ์ ประเมินจากเอกสารบันทึกผลการทดลอง การสังเกต ทดสอบย่อย การสอบปลายภาค โดยข้อสอบเน้นความรู้ทางด้านทฤษฎี
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. สอนการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์  และสรุปผลการทดลองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  2. ให้ค้นคว้าด้วยตัวเองเพื่อตอบ
ทดสอบย่อยและสอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ วัดผลจากการส่งเอกสารการทดลอง สังเกตจากการแก้ไขปัญหาโจทย์
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
แบ่งกลุ่มเพื่อทำการทดลอง มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
ประเมินจากเอกสารการทดลองที่ส่ง  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ประเมินจากการทดสอบย่อยโดยให้คะแนนเป็นกลุ่ม
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้โดยสามารถประมวลผลเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนได้ นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองได้โดยการใช้กราฟ สามารถใช้เครื่องคิดเลขคำนวณหาค่าต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ประเมินจากเอกสารการทดลองที่ส่ง ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการสรุปผลการทดลองและการวิเคราะห์แก้ปัญหาท้ายการทดลอง การสังเกตและซักถามเป็นรายบุคคล
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  6.2สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  6.3สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
การบรรยายและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน และให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ประเมินจากเอกสารการทดลองที่ส่ง ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการสรุปผลการทดลองและการวิเคราะห์แก้ปัญหาท้ายการทดลอง การสังเกตและซักถามเป็นรายบุคคล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 -ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา -ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา -ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-8, 10-17 10%
2 -ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ -ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา -ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา -ด้านทักษะปฏิบัติ ใบงานและรายงานการทดลอง 2-8, 10-15 40%
3 - ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) - ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา การทดสอบก่อนการทดลอง การสอบกลางภาคและปลายภาค 3-15 50%
หนังสือคู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ระดับปริญญาตรี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. วิดีโอสาธิตปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ระดับปริญญาตรี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย.
ไฟฟ้าสถิตและสนามไฟฟ้า, ฟิสิกส์ราชมงคล อ.วิทูร ชื่นวชิระสถิตและ อ.วีระชัย สิริพันธ์วราภรรณ์ บทที่ 10 ไฟฟ้ากระแสตรง, เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักฟิสิกส์, ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล courses.engr.illinois.edu/phys102/lectures/lecture7.pdf‎ R.A. Serway, R.J. Beichner, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 5ed V.2, Thomson Learning, 2000. http://www.rmutphysics.com/
 http://www.vcdforstudy.com/journal.html http://www.youtube.com/ http://www.whydontyoutrythis.com/ http://www.iflscience.com/ https://www.coursera.org/course/phys1
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
แผนกวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  มีการประชุมอาจารย์ในแผนกวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
แผนกวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของแผนกวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
แผนกวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของแผนกวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป