ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

Physics 2 for Engineers

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1  เข้าใจเรื่อง องค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่
1.2 มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์
1.3 ประยุกต์วิชา ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกรกับชีวิตประจำวัน วิชาชีพหรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้
1.4 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาของวิชาที่ให้นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการเรียนในวิชาชีพต่อไปและมีการตัดเนื้อหาบางส่วนออกเนื่องจากเนื้อหาบางส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสาขาที่นักศึกษาจบออกไปและหัวข้อมีมากเกินไปทำให้ไม่สามารถสอนได้ทุกหัวข้อได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา และให้นักศึกษาสร้างสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมีการนำความรู้ทางด้านวิชานี้ไปประยุกต์ใช้และฝึกให้นักศึกษามีทักษะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on student)
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สำคัญทางฟิสิกส์ รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคำนวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
The study of elements of electromagnetism, A.C. circuits, fundamental electronics, optics and modern physics. Teaching focuses on the main principles of physics including with skills of analytic and calculation for solving engineering problems.
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 
  1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
  1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
  1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning) 
4. การสอนโดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share)
5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)
8. การเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ STEM Education
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. การนำเสนองาน
3. โครงการกลุ่ม
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning) 
3. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
5. การสอนโดยใช้เกม (Games
6. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
7. การสอนแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation)
8. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)
9. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบ Shoreline Method
10. การสอนแบบบรรยาย  
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. การสัมภาษณ์
3. การนำเสนองาน
4. ข้อสอบอัตนัย
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การสอนแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)
3. การสอนแบบ  Brain  Storming Group
1. การสังเกต
2. การนำเสนองาน
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
2. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
3. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
4. การสอนโดยใช้เกม (Games
5. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)
7. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบ Shoreline Method
1. สถานการณ์จำลอง
2. โครงการกลุ่ม
3. การสังเกต
4. การนำเสนองาน
5.การประเมินโดยเพื่อน
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) 
2. การสอนให้นักศึกษาใช้ PowerPoint และหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
4. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
5. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)
6. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบ Shoreline Method
7. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
1. สถานการณ์จำลอง
2. โครงการกลุ่ม
3. การสังเกต
4. การนำเสนองาน
5. การประเมินโดยเพื่อน
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
1. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)
3. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบ STEM Education
โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มกันทำสิ่งประดิษฐ์โดยนำความรู้ที่ได้จากฟิสิกส์ 2 ไปประยุกต์ใช้กับงานของตน
1. สถานการณ์จำลอง
2. โครงการกลุ่ม
3. การสังเกต
4. การนำเสนองาน
5. การประเมินโดยเพื่อน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา - ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ - การเข้าชั้นเรียน - การส่งรายงานตรงเวลา - การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-8, 10-17 10%
2 - ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ - ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา - ด้านทักษะปฏิบัติ - การนำเสนองาน/การรายงาน - สิ่งประดิษฐ์หรือ assignment 2-17 2-17 50%
3 - ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) - ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา - การทดสอบย่อย 2 ครั้ง - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 4,13 9 17 10% 15% 15%
เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร, อ.รัตนาพร นรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2559 ไฟฟ้าสถิตและสนามไฟฟ้า, ฟิสิกส์ราชมงคล อ.วิทูร ชื่นวชิระสถิตและ อ.วีระชัย สิริพันธ์วราภรรณ์ บทที่ 10 ไฟฟ้ากระแสตรง, เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักฟิสิกส์, ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล courses.engr.illinois.edu/phys102/lectures/lecture7.pdf‎ R.A. Serway, R.J. Beichner, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 5ed V.2, Thomson Learning, 2000. Randall D. Knight, Physics for Scientists and Engineers; A Strategic Approach with Modern Physics, 2014. Prof. Julius Summer Miller, Why is it so?, Penguin Books Australia, 1988
 http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/227/L13%20Magnetic%20field%20Magnetic%20force%20on%20charges.pdf
www.chem.ufl.edu/~polfer/Lectures/Lecture_18.pdf
http://www.appliedphysics.ac.th
http://www.rmutphysics.com/
 http://www.vcdforstudy.com/journal.html http://www.youtube.com/ http://www.whydontyoutrythis.com/ http://www.iflscience.com/ https://www.coursera.org/course/phys1 http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci2/?p=4587 http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/index/index.htm http://www.neutron.rmutphysics.com/teachingglossary/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 http://www.neutron.rmutphysics.com/teachingglossary/index2.php?option=com_content&task=view&id=10763&pop=1&page=8&Itemid=8
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
แผนกวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  มีการประชุมอาจารย์ในแผนกวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
แผนกวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของแผนกวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
แผนกวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของแผนกวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป