ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Academic English

1.1  สามารถเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้เหมาะสมตามสถานการณ์
1.2  สามารถพูดและเขียนอธิบาย เพื่อแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์เชิงวิชาการได้
1.3  สามารถประยุกต์ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในบริบทเชิงวิชาการได้
1.4  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาการได้  
เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฝึกปฏิบัติทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการนำเสนองานในบริบททางวิชาการ
Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving presentations in academic contexts
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  - อาจารย์ประจำรายวิชา  กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)
1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (เน้นหลัก)
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ (เน้นหลัก)
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม (ไม่เน้น)
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (เน้นรอง)
 
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. การส่งรายงานตรงเวลา
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา ( ไม่เน้น)
    2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา (ไม่เน้น)
   ˜2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เน้นหลัก)
 
1. Lecture, Mind Mapping
2. Think Pair Share
3. Brain Storming
4. Collaborative Team Learning
5. Simulation
6. Peer to Peer
7. Online Mobile and Balance Learning
1. งานที่มอบหมาย
2. สถานการณ์จำลอง
3. การสอบ
4. ผลงาน
5. การนำเสนอผลงาน
ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(Cognitive Skills)
  3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (ไม่เน้น)
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ ( เน้นหลัก)
1. Lecture, Mind Mapping
2. Think Pair Share
3. Brain Storming
4. Collaborative Team Learning
5. Simulation
6. Peer to Peer
7. Online Mobile and Balance Learning
1. งานที่มอบหมาย
2. สถานการณ์จำลอง
3. การสอบ
4. ผลงาน
5. การนำเสนอผลงาน
.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)
š4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี (เน้นรอง)
˜4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เน้นหลัก)
  4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม (ไม่เน้น)
˜4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม ( เน้นหลัก)
1. Lecture, Mind Mapping
2. Think Pair Share
3. Brain Storming
4. Collaborative Team Learning
5. Simulation
6. Peer to Peer
7. Online Mobile and Balance Learning
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. งานที่มอบหมาย
3. สถานการณ์จำลอง
4. ผลงาน
5. การนำเสนอผลงาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical  Analysis, Communication  and Information Technology Skills)
    5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม (ไม่เน้น)
    5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม  (ไม่เน้น)
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล ( เน้นหลัก)
1. Lecture, Mind Mapping
2. Think Pair Share
3. Brain Storming
4. Collaborative Team Learning
5. Simulation
6. Peer to Peer
7. Online Mobile and Balance Learning
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. สถานการณ์จำลอง
3. ผลงาน
4. การนำเสนอผลงาน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,5 การแสดงออกและมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-15 10%
2 1,2,3,4 งานที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์ 5%
3 2,3,4,5 การจำลองสถานการณ์ 6-7 5%
4 2,3 การสอบกลางภาค 9 25%
5 2,3,4,5 ผลงาน 10-11 20%
6 2,3,4,5 การนำเสนองาน 14-15 10%
7 2,3 การสอบปลายภาค 17 25%
John  Hughes, Nancy  Douglas and James  R. Morgan.(2021). World Link 2A.USA.
-
To download the workbook audio files:
- Visit NGL. Cengage.com/ World Linkj 
- Select "American English" 
- Select "Workbook Audio"
- Select "Workbook 2"
- Follow the downlode instructions
1.1. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและสภาพความเป็นจริงในการเรียนรู้ 1.2. ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ประชุมกลุ่มผู้สอนในรายวิชาเป็นระยะ
ประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภายในกลุ่มผู้สอน
จัดให้มีการทวนสอบนักศึกษาเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
มีการทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา