การรู้จำรูปแบบขั้นสูง

Advanced Pattern Recognition

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีหลักการรู้จำรูปแบบ ตัวบอกประเภทแบบเบย์ส ตัวบอกประเภทแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การจำแนกประเภทที่ขึ้นอยู่กับบริบท การเลือกลักษณะเด่นของข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทงปัญญา 4. มักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
1 MENEE660 การรู้จำรูปแบบขั้นสูง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล