ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

1.1 เลือกใช้คำศัพท์และสำนวน และโครงสร้างได้เหมาะสมตามสถานการณ์
1.2 อธิบายและแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กำหนด
1.3 ประยุกต์ใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนในการสื่อสารในชีวิตประจำวันรวมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรมต่างๆ 
1.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
- เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม   ต่างๆ
         
Study English vocabulary, expressions, and structures. Develop English skills:   listening, speaking, reading, and writing in order to communicate in everyday life, and social and cultural contexts.
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ทุกวันพุธ เวลา 15.00-17.00 น ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์  E-mail: Naruporn.pala@gmail.com, muanjai_feeno@hotmail.com, amietong@hotmail.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 083-0495443, 088-280-9289, 061-5020428    
 
 
 
˜ 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
˜ 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
    1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอนระบบออนไลน์
2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาในระบบออนไลน์
3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระบบออนไลน์ อาทิ Zoom, Line, Facebook, Microsoft team etc.
 
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์
2. การส่งงานตรงเวลาในระบบออนไลน์
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบผ่านระบบออนไลน์
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
    2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
˜ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. Lecture
2. Flipped classroom
3. Role play
ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ Zoom, Line, Facebook, Microsoft team, Google classroom, RMUTL Education etc.
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์
2. แบบฝึกหัดออนไลน์
3. ตอบคำถามปากเปล่าผ่านระบบออนไลน์
4. สมมติบทบาทผ่านระบบออนไลน์
5. การนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
6. การสอบปลายภาคผ่านระบบออนไลน์
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. Lecture
2. Jigsaw Reading
3. Role play
ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ Zoom, Line, Facebook, Microsoft team, Google classroom, RMUTL Education etc.
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์
2. แบบฝึกหัดออนไลน์
3. ตอบคำถามปากเปล่าผ่านระบบออนไลน์
4. สมมติบทบาทผ่านระบบออนไลน์
5. การนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
6. การสอบปลายภาคผ่านระบบออนไลน์
 
š 4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜ 4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
˜4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. Cooperative Team Learning
2. Role play
ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ Zoom, Line, Facebook, Microsoft team, Google classroom, RMUTL Education etc.
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์
2. สมมติบทบาทผ่านระบบออนไลน์
3. การนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
   5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Cooperative Team Learning
2. Jigsaw Reading
3. Brainstorming,
4. Role play
ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ Zoom, Line, Facebook, Microsoft team, Google classroom, RMUTL Education etc.
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์
2. สมมติบทบาทผ่านระบบออนไลน์
3. การนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2
1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2 การเข้าชั้นเรียน จิตพิสัย การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน อาทิ กิจกรรมในชั้นเรียน นำเสนองาน ตอบคำถามในชั้นเรียน แสดงบทบาทสมมุติ การสอบท้ายบท ทุกสัปดาห์ 20%
3 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 แบบฝึกหัดท้ายบท ทุกสัปดาห์ 10%
4 2.3 สอบกลางภาค 9 25%
5 2.3, 3.2 งานนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและนานาชาติ และการเรียนรู้ด้วยตนเองกับคอร์สต่างๆ ของศูนย์ภาษา กิจกรรม smart camp กิจกรรม cultural day กิจกรรมศูนย์ภาษาออนไลน์ผ่าน เพจศูนย์ภาษา ( อย่างน้อย 3 กิจกรรม) สัปดาห์ที่ 5 และตลอดภาคการศึกษา 10%
9 2.3 การสอบปลายภาค 16 25 %
Wilson, K. (2020). Smart Choice 2 (4th ed.). Oxford University Press.
บทเรียนออนไลน์จากหนังสือ Smart Choice
www.oxfordlearn.com
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกห้องเรียนออนไลน์ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
1.1  ผ่านระบบออนไลน์ทะเบียนกลาง 
1.2  ผ่านช่องทางข้อร้องเรียนออนไลน์ เช่น กล่องรับความคิดเห็นผ่าน Facebook, Line, e-mail etc.
หลักสูตร/ภาควิชา/คณะกำหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะฯ จากผู้สังเกตการณ์สอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษาจากระบบออนไลน์ ฯลฯ
หลักสูตรมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ หลังภาคการศึกษา และนำผลการจัดการเรียนการสอนมาพิจารณาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป  รวมทั้งการวางแผนการจัดการบูรณาการรายวิชากับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  และวางแผนการบูรณาการกับการวิจัยในชั้นเรียน
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียนผ่านระบบออนไลน์ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะฯ มาวางแผนปรับปรุงในปีต่อไป