สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Seminar

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
- เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำ             และผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ             เป็นมนุษย์  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม รวมทั้งสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และอาจารย์
- เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงรู้จักการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจและนวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นและ อภิปรายร่วมกันในกลุ่มสัมมนา
- นอกเวลา ตามเวลาที่นัดหมาย
1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.3  มีภาวะความเป็นผู้ นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การสอนแบบฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งยกตัวอย่างรูปแบบการเขียนสัมมนา เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหรืออาจารย์ กำหนดให้นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีที่สนใจเป็นรายบุคคล และลงมือฝึกปฏิบัติทำรายงานสัมมนาตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตาม การนำเสนอรายงานฃ กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวิจัย เน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบหรือผลงานของผู้อื่น สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนในรายวิชา
พิจารณาจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตรงเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ ประเมินจากการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การถาม-ตอบในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม การเข้าห้องเรียน การแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง  และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
เปิดโอกาสซักถาม ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหรืออาจารย์ การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง  โดยการถ่ายทอดให้กับรุ่นน้อง
พิจารณาจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตรงเวลาที่กำหนด
ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อให้ในการแกไข้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตองการ
เปิดโอกาสซักถาม ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหรืออาจารย์ การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง  โดยการถ่ายทอดให้กับรุ่นน้อง
พิจารณาจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตรงเวลาที่กำหนด
ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4 สามารถใช้ความรู้ ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.6 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลม
การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน การจัดสัมมนาในรูปแบบบริการวิชาการ
ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ อย่าง เหมาะสม
5.4  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออย่างเหมาะสม
การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน การจัดสัมมนาในรูปแบบบริการวิชาการ
ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 1.7 การเข้าชั้นเรียน/การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 4.6, 5.3, 5.4 พิจารณาจากรายงาน ผลงานของนักศึกษา การทำงานเป็นกลุ่ม การนำเสนอรายงาน วิเคราะห์ ค้นคว้า การนำเสนอรายงานเอกสาร 6-16 30%
3 4.1, 4.4, 4.6, 5.3, 5.4 การนำเสนอผลงาน 10-13,17 30%
4 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 4.6,5.3,5.4 ประเมินผลจากการดำเนินการเตรียมศึกษาดูงาน รายงานการศึกษาดูงาน และการนำเสนอผลการศึกษาดูงาน 17 30%
-
-
-
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
การสังเกตความสนใจของนักเรียน การซักถามในห้องเรียน ผลการตรวจแบบฝึกหัด การบ้านและรายงาน
1.  แก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมินผู้สอน
2.  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียน
- ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา