เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

เพื่อศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุํงเน๎นฝึกทักษะในด๎านความรู๎เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ทักษะด๎านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข๎ากับสังคม
เพือให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยผลืตบัญฑิตนักปฏิบัติ
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุํงเน๎นฝึกทักษะในด๎านความรู๎เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ทักษะด๎านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข๎ากับสังคม
3 คาบ ทุุกวัน พุธ คาบ 13.00 - 16.00 น.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล