การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for Health

อธิบายความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา อธิบายความรู้เกี่ยวกับผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย อธิบายเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง ได้ สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง ปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง การออกกำลังกายในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Enhance the knowledge relating to the physiology, the effects of exercise on various systems of the body, prevention of injury from exercise, test and assessment of self-physical fitness, create a self-fitness program, exercise in sports and exercise for health and the practice based on sports and exercises.
3.1  ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ ทุกเขตพื้นที่
3.1.1  มทร.ล้านนา เชียงใหม่  โทร. 053-921444 ต่อ 2820
3.1.2  มทร.ล้านนา เชียงราย  โทร. 053-729660-5
3.1.3  มทร.ล้านนา ตาก       โทร. 055-515904-5
3.1.4  มทร.ล้านนา ลำปาง     โทร. 054-342547-8
3.1.5  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  โทร. 055-298438
3.1.6  มทร.ล้านนา น่าน         โทร. 054-710259
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 Brainstorming
1.2.2 Team Teaching
1.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
1.3.2 จิตพิสัย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 Team Base Learning
2.2.2 Jigsaw Teaching
2.2.3 Brainstorming
2.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.3.2 งานที่มอบหมาย
2.3.3 การสอบ
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1 Team Base Learning
3.2.2 Jigsaw Teaching
3.2.3 Team Teaching
3.2.4 Brainstorming
3.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3.3.2 การนำเสนอผลงาน
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 Team Base Learning
4.2.2 Jigsaw Teaching
4.2.3 Team Teaching
4.2.4 Brainstorming
 
4.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4.3.2 กรณีศึกษา
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 Team Base Learning
5.2.2 Jigsaw Teaching
5.2.3 Team Teaching
5.2.4 Brainstorming
5.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
5.3.2 กรณีศึกษา
5.3.3 โครงงาน
5.3.4 การนำเสนอผลงาน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4
1 GEBHT102 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1 - 17 30 %
2 ความรู้ การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค 9 และ 17 10 % และ 10 %
3 ทักษะทางปัญญา การนำเสนองาน/การรายงาน 12 และ 16 20 %
4 1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 30 %
1.1 สรีรวิทยากับการออกกำลังกาย
1.2 สุขภาพส่วนบุคคล
1.3 การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
1.4 การปฐมพยาบาล
1.5 สมรรถภาพทางกาย
1.6 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
1.7 วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.1 http://www.thaihealth.or.th/
2.2 http://hss.moph.go.th/index2.php
2.3 http://thaisportsmed.org/
3.1 http://ww.sat.or.th/index.php/en/
3.2 http://resource.thaihealth.or.th/article-research
3.3 http://www.sportscience.or.th/th/
3.4 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive
1.1 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน
1.2 ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป