เว็บเทคโนโลยี

Web Technology

1.1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ หลักการทำงานและการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต  
1.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเว็บผ่านโพรโทคอล เอชทีทีพี เอฟทีทีพีเอส 
1.3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์
1.4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมสถานะ การติดต่อกับฐานข้อมูล และการพัฒนาเนื้อหาสื่อดิจิทัล
2.1 ปรับปรุงการใช้เครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมเว็บที่ทันสมัย
2.2 ปรับปรุงการสร้าง และเชื่อมต่อเว็บแบบ CLI (Command Line Interface)
ศึกษาการทำงานและการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เข้าใจหลักการทำงาน  โพรโทคอล เอชทีทีพี เอฟทีทีพีเอส ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การควบคุมสถานะ การติดต่อกับฐานข้อมูล และการพัฒนาเนื้อหาสื่อดิจิทัล Study of mechanism and service of the Internet. Understand mechanism of HTTP and FTTPs protocols. Practice about World Wide Web technology, client-side programming, server-side programming, status control, database connection and development of digital contents.
1
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต  
1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ  
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม  
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2.1 การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) 
1.3.1 การสังเกต
1.3.2 การอภิปรายในชั้นเรียน
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา  
2.2.3 สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดตั้งปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามข้อกำหนด  
2.2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์  
2.2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจ พัฒนาความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  
2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การสอนแบบบรรยาย  2.2.2 การสอนแบบปฏิบัติ
2.3.1 การทดสอบย่อย 
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
2.3.4 ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ 
2.3.5 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
3.2.1 การสอนแบบบรรยาย 
3.2.2 การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ   
3.2.3 การสอนแบบปฏิบัติ
3.3.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3.2 การอภิปรายกลุ่ม
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน  
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและมีความรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม  
4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่ม แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
4.1.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ สามารถวัดระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน 
4.2.1 การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ   
4.2.2 การสอนแบบปฏิบัติ
4.3.1 การสังเกต
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
5.1.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม  
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2.1 การสอนแบบบรรยาย 
5.2.2 การสอนแบบปฏิบัติ  
5.3.1 การสังเกต
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT601 เว็บเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 ความรับผิดชอบต่อการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกำหนด ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1, 2.3, 2.7 สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 9, 16 30%
3 3.1, 3.4 การนำเสนอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 9, 16 20%
4 4.4 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย, แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ทุกสัปดาห์ 30%
5 5.1, 5.4 การสอบภาคปฏิบัติ 9, 16 10%
"Web Development and Design Foundations with HTML5" by Terry Felke-Morris
"Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics" by Jennifer Niederst Robbins
"JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development" by Jon Duckett
"CSS: The Definitive Guide" by Eric Meyer
"Web Development with Node and Express: Leveraging the JavaScript Stack" by Ethan Brown
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา  
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร  
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ