วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Cultural and Creative Economy

เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด อัจฉริยภาพท้องถิ่น อัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการทำ Creative Mapping
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทางความคิด อัตลักษณฺและการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดและใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
ศึกษาเกี่ยวกับ เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด อัจฉริยภาพท้องถิ่น อัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการทำ Creative Mapping
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน  -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยาย  ซักถาม  และมอบหมายให้ศึกษา สืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมารวบรวมสรุปส่งมอบงานภาคปฏิบัติงาน
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2   ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2.2 สามามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ / องค์ความรู้บนฐานวัฒนธรรม / การคิดเชิงสร้างสรรค์ 2.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  ซักถาม  และมอบหมายให้ศึกษา สืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมารวบรวมสรุปส่งมอบงานภาคปฏิบัติงาน
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2   ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
3.1.1 มีมักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการบนฐานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1   บรรยาย และการให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 3.2.2    การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบปลายภาค   3.3.2   วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน 3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   มอบหมายงานรายบุคคล 4.2.2   การนำเสนองาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2  ประเมินจากผลงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3   สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บนฐานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรคฺ์  
5.3.1   ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอด้วยหลักการและแนวทางการแก้ปัญหา 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล