ออกแบบอุตสาหกรรมเบื้องต้น

Introduction to Industrial Design

ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานออกแบบอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการออกแบบอุตสาหกรรม จิตวิทยาการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BAAID112 ออกแบบอุตสาหกรรมเบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล