การออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

Display and Exhibition Design

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ                 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
- มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต             - มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น             - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น             - เคารพกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติในรายวิชาและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป
การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพานิชยกรรมและอาคาร               สาธารณะ  
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน              - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
- พัฒนาความสามารถในการคิดและวิเคราะห์กระบวนการออกแบบอย่างมีระบบ
 บรรยายและฝึกปฏิบัติ
จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน               - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา - การทำงานกลุ่มการแบ่งความรับผิดชอบ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
จากงานที่ได้รับมอบหมาย
การสืบค้นจากหนังสือ และทางอินเตอร์เน็ต
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
จากงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การประเมินผล สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 20% 20%
2 การประเมินผล การฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน ปลายภาคการศึกษา 50%
3 การประเมินผล การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การเข้าเรียน การแต่งกาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
การออกแบบนิทรรศการ
ข้อมูนจากออนไลน์
นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน      - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
 การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน      - ผลการเรียนของนักศึกษา
 การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ     - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้     - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด     - การประกวดผลงาน     - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานบริษัทและโรงงานเครื่องเรือน
 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี     - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน