พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย  เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.2 เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นที่ผู้สอนเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง
 
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา  ปัจจัยทางด้านสังคมของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด  วิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด  การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ตามความเหมาะสมโดยใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้สอนผ่านทาง Social Media (Line Application) และ massenger ส่วนตัวได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 , 2.1.2 การทดสอบ - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 8 17 30% 30%
2 3.1.1 , 3.1.4 4.1.1 , 4.1.6 5.1.2 , 5.1.3 6.1.1 วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงาน และการนำเสนอ - รายงานและการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน (กลุ่ม) - งานที่มอบหมาย /กรณีศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1.1 , 1.1.3 การเข้าชั้นเรียน - การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Schiffman & Kanuk. (2007). Consumer Behavior. 9th edition. U.S.A.: Pearson Education Inc.
Solomon. (2011).Consumer Behavior. 9th edition. U.S.A.: Pearson Education Inc.
การสนทนากลุ่ม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
ผลการสอบ
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน
หาข้อมูลที่ทันสมัยนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
การสอบถามจากนักศึกษา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4