การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง

Catering Operation and Service

     1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดเลี้ยง โครงสร้างการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ และการบริการบนพื้นฐานของความเป็นไทย
     1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานจัดเลี้ยงในรูปแบบต่าง ๆ ได้
      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานการจัดเลี้ยง ความสำคัญของการจัดเลี้ยงที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต
           ศึกษาวิวัฒนาการการจัดเลี้ยง โครงสร้างการปฏิบัติงานการจัดเลี้ยง ประเภทของการจัดเลี้ยง   การกำหนดรายการอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร การตลาดและการขายในงานจัดเลี้ยง การปฏิบัติและการนำเสนอรูปแบบการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
     3.1  อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษา ผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
     3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
   1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
   1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
   1.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
   1.1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
   1.2.1  เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
   1.2.2  อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน
   1.2.3  สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
   1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
   1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
   1.3.3 ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   1.3.4 เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
   2.2.1 มีความรู้ในเรื่องการดำเนินงานและการบริการจัดเลี้ยง
   2.2.2 มีความรู้และเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการการกำหนดรายการอาหาร เทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติและการนำเสนอรูปแบบการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
   2.2.3 มีความรู้ในเรื่องการวางแผนเพื่อการจัดเลี้ยงที่เหมาะสมกับงาน
   2.2.4 มีความรู้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   2.2.1  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
   2.2.2  อภิปรายหลังการทำกิจกรรม หรือสถานการณ์จำลอง
   2.2.3  การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
   2.2.4  การฝึกปฏิบัติจริง
2.2.5  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
   2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
   2.3.2  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
   3.3.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานการบริการจัดเลี้ยงได้ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
   3.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
   3.3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ (ท่องเที่ยวและโรงแรม)
   3.2.1 ร่วมกิจกรรม สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม  พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน
   3.2.2 ฝึกจัดรายการอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยง
   3.2.3 ฝึกวางแผนและจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ร่วมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยง
   3.3.1  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถามอาจารย์เมื่อมีสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นข้อชี้วัดหนึ่งในการให้คะแนนปฏิบัติได้
   3.3.2  พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
   4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
   4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
   4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มหรือสถานการณ์จำลอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
   4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  เกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน
   4.3.2  ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อน ในกลุ่มได้
   5.1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.5.2 มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการดำเนินงานและการบริการการจัดเลี้ยงกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
   5.5.3 มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.5.4 มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้
   5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
   5.2.2 นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
   5.3.1  การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานจัดเลี้ยง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.2, 2.1, 3.2, 4.2, 6.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 25% 25%
2 1.1-1.2, 2.1, 3.2, 4.2, 5.1, 6.1 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1-1.2, 2.1, 3.2, 4.2, 5.1, 6.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์. 2540. การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพฯ : ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิสิทธิ์  ธงพุดชา. 2554. การจัดเลี้ยง. เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์. กรุงเทพฯ
ศรีสมร คงพันธุ์. มปป .คู่มือการงานจัดเลี้ยง
ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. 2551. การจัดโต๊ะอาหารและบริการ
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
    1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
    1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
    1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
    2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
    2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
    3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
    3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการแกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
    4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
    4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
    5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
    5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ