สัมมนาการตลาด

Seminar in Marketing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด เพื่อนำความรู้ทางด้านการตลาดมาทำการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาดเพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการทางด้านการตลาด
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด เพื่อนำความรู้ทางด้านการตลาดมาทำการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาดเพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการทางด้านการตลาด
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด เพื่อนำความรู้ทางด้านการตลาดมาทำการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาดเพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการทางด้านการตลาด Study and discussion on issues of interest to the market. The knowledge and the market analyzes by applying the theory of marketing for answers and solutions. The key points of interest in the current market in practice in marketing.
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
  ตระหนักในคุณค่าและมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวมและซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ ศึกษากรณีตัวอย่างจากการนำเสนอ อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผลจากการทดสอบย่อย ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
  ตระหนักในคุณค่าและมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวมและซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ ศึกษากรณีตัวอย่างจากการนำเสนอ อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผลจากการทดสอบย่อย ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
  ตระหนักในคุณค่าและมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวมและซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ ศึกษากรณีตัวอย่างจากการนำเสนอ อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผลจากการทดสอบย่อย ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดสัมมนา กระบวนการคิดวิเคราะห์และอภิปราย โดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาดเพื่อการหาคำตอบและการแก้ปัญหาจากประเด็นสำคัญทางการตลาดที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตัวอย่าง ประเด็นสำคัญทางการตลาด  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกเป็นผู้ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา  การค้นคว้าบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ  และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย สังเกตความสามารถในการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อการจัดสัมมนาใหญ่ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  กรณีตัวอย่าง ตรวจผลงาน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดสัมมนา กระบวนการคิดวิเคราะห์และอภิปราย โดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาดเพื่อการหาคำตอบและการแก้ปัญหาจากประเด็นสำคัญทางการตลาดที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตัวอย่าง ประเด็นสำคัญทางการตลาด  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกเป็นผู้ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา  การค้นคว้าบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ  และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย สังเกตความสามารถในการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อการจัดสัมมนาใหญ่ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  กรณีตัวอย่าง ตรวจผลงาน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดสัมมนา กระบวนการคิดวิเคราะห์และอภิปราย โดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาดเพื่อการหาคำตอบและการแก้ปัญหาจากประเด็นสำคัญทางการตลาดที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตัวอย่าง ประเด็นสำคัญทางการตลาด  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกเป็นผู้ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา  การค้นคว้าบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ  และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย สังเกตความสามารถในการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อการจัดสัมมนาใหญ่ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  กรณีตัวอย่าง ตรวจผลงาน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง สมเหตุสมผล มีการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารทางการตลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการคิด ให้นักศึกษาทำงานอย่างเป็นระบบ มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอผลการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา ในบริบทที่หลากหลาย อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล แนวคิด การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
ผลสอบกลางภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด สังเกตการร่วมอภิปราย สังเกตการณ์ดำเนินการจัดสัมมนา ประเมินจากกลุ่มเป้าหมายที่เลือก หัวข้อในการสัมมนา ตลอดจนวิทยาการที่จัดหาจากภายนอก ตรวจผลงาน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง สมเหตุสมผล มีการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารทางการตลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการคิด ให้นักศึกษาทำงานอย่างเป็นระบบ มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอผลการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา ในบริบทที่หลากหลาย อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล แนวคิด การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
ผลสอบกลางภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด สังเกตการร่วมอภิปราย สังเกตการณ์ดำเนินการจัดสัมมนา ประเมินจากกลุ่มเป้าหมายที่เลือก หัวข้อในการสัมมนา ตลอดจนวิทยาการที่จัดหาจากภายนอก ตรวจผลงาน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง สมเหตุสมผล มีการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารทางการตลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการคิด ให้นักศึกษาทำงานอย่างเป็นระบบ มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอผลการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา ในบริบทที่หลากหลาย อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล แนวคิด การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
ผลสอบกลางภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด สังเกตการร่วมอภิปราย สังเกตการณ์ดำเนินการจัดสัมมนา ประเมินจากกลุ่มเป้าหมายที่เลือก หัวข้อในการสัมมนา ตลอดจนวิทยาการที่จัดหาจากภายนอก ตรวจผลงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนด
4.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
การนำเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยประเด็นที่กำหนด สังเกตการนำเสนอผลงาน พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนด
4.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
การนำเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยประเด็นที่กำหนด สังเกตการนำเสนอผลงาน พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนด
4.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
การนำเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยประเด็นที่กำหนด สังเกตการนำเสนอผลงาน พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน การนำเสนอในชั้นเรียน ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และ จากเว็บไซต์สื่อการสอน E - Learning ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตวิธี และพฤติกรรมในการสื่อสาร 2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 3) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 4) ตรวจผลงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน การนำเสนอในชั้นเรียน ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และ จากเว็บไซต์สื่อการสอน E - Learning ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตวิธี และพฤติกรรมในการสื่อสาร 2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 3) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 4) ตรวจผลงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน การนำเสนอในชั้นเรียน ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และ จากเว็บไซต์สื่อการสอน E - Learning ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตวิธี และพฤติกรรมในการสื่อสาร 2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 3) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 4) ตรวจผลงาน
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
บัณฑิตแสดงออกถึงทักษะในการนำความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและเที่ยงตรง มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน และสังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 2. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผล การดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
6.3 วิธีการประเมินผล
ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมที่แสดงออกจากการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขได้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
บัณฑิตแสดงออกถึงทักษะในการนำความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและเที่ยงตรง มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน และสังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 2. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผล การดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
6.3 วิธีการประเมินผล
ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมที่แสดงออกจากการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขได้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
บัณฑิตแสดงออกถึงทักษะในการนำความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและเที่ยงตรง มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน และสังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 2. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผล การดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
6.3 วิธีการประเมินผล
ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมที่แสดงออกจากการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 5.1.1 การทดสอบ - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 8 17 5 % 30 %
2 2.1.2 , 3.1.1 3.1.2 , 4.1.1 4.1.2 , 5.1.3 6.1.1 วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงาน และการนำเสนอ - งานที่มอบหมาย / รายงาน (กลุ่ม) - การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน (กลุ่ม) ตลอดภาคการศึกษา 20 % 45 %
Roger A. Kerin and Robert A. Peterson. Strategic Marketing Problems Cases and Comments. Thirteenth Edition, Pearson Education, Inc., Publishing’s as Prentice Hall, New Jersey. David Rosenthai and Lew G. Brown. Cases in Strategic Marketing. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ 07458. J. Paul Per and James H. Donnelly, Jr. Marketing Management Knowledge and Skills. Tenth Edition, McGraw-Hill Irwin International Edition.
เอกสารประกอบการบรรยายและสไลด์ประกอบการสอน
หนังสือหรือวารสารทางด้านการตลาด และประเด็นสำคัญทางการตลาด
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้สอนทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้
การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจำวิชานี้ ระดับผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังจากออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 3 ปี เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์ประจำวิชานี้