สัมมนา 1

Seminar 1

เพื่อให้สามารถจัดเตรียมความพร้อมในการศึกษาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตวัตกรรม หรือ งานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สามารถอธิบาย วิธีการเขียน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินงานของงานเขียนทางวิชาการได้ เพื่อให้สามารถการทำปริทัศน์วรรณกรรม การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและ การย่อความ การเขียนงานทางวิชาการ การคัดลอกผลงานของผู้อื่น การนำเสนอปากเปล่า เพื่อให้มีจริยธรรมในการนำเสนองานทางวิชาการ
เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตวัตกรรม หรือ งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การทำปริทัศน์วรรณกรรม การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและ การย่อความ การเขียนงานทางวิชาการ การคัดลอกผลงานของผู้อื่น การนำเสนอปากเปล่า
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำปริทัศน์วรรณกรรม การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและการย่อความ การเขียนงานทางวิชาการ การคัดลอกผลงานของผู้อื่น การนำเสนอปากเปล่า จริยธรรมในการนำเสนองานทางวิชาการ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน้าห้องพัก
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งอาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1    สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม 1.2.2    เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 1.2.3    ให้ความสำคัญในวินัย ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 1.2.4    เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 1.2.5    สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 1.2.6    ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ 1.2.7    ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.3.1    ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 1.3.2    ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1.3.3    ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 1.3.4    ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา 1.3.5    ประเมิณจากความสามารถในการศึกษางานที่ได้รับมอบหมายและการนำเสนอ 1.3.6    มีการอ้างอิงเอกสารหรือแหล่งที่มาของหลักการทฤษฎีและแนวคิดที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำปริทัศน์วรรณกรรม การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและการย่อความ การเขียนงานทางวิชาการ การคัดลอกผลงานของผู้อื่น การนำเสนอปากเปล่า จริยธรรมในการนำเสนองานทางวิชาการ
บรรยาย  อภิปราย การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาข้อมูลและบทความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1    ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่นำเสนอตามระยะเวลาที่กำหนด 2.3.2    ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลและกรณีศึกษา 2.3.3    เมื่อสิ้นสุด ต้องนำเสนอและอธิบายงานวิจัยที่ได้ศึกษามา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงงานและได้รับอนุมัติโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ  
พัฒนาความคิด วิเคราะห์ เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3.2.1    การมอบหมายงาน/การบ้าน ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 3.2.2    การมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า และรายงาน ทางเอกสาร 3.2.3    การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ  
3.3.1    ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน  3.3.2    ประเมินผลจากการนำเสนอรายงาน 3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา การเลือกใช้วิธีการในแก้ไขปัญหาในงาน/การบ้านที่ได้รับมอบหมาย  
4.1.1    พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2    พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานหรือข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.3    พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 4.1.4    สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
4.2.1    มอบหมายงานรายกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเนื้อหาวิชาในส่วนของงานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 4.2.2    การนำเสนอรายงานการศึกษาในชั้นเรียน   
4.3.1    ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2    ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3    ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
5.1.1    ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2    พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน จากการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.3    พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของรายงาน/การบ้านที่มอบหมายให้ 5.1.4    พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ 5.1.5    พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 5.1.6    พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.1.7    พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาได้  
5.2.1    มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  5.2.2    นำเสนอโดยรูปแบบและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม  
5.3.1    ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3.2    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน 5.3.3    ประเมินจากการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
3.6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  3.6.2 มีทักษะในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งต้องใช้ทักษะพื้นฐานทางฝีมือและประสบการณ์ การท างาน และฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความรู้เชิงลึกหรือหลักการทางวิศวกรรม
มอบหมายงาน หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาคิด และ นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
6.3.1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  6.3.2 มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน  6.3.3 มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบ บคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์ 1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2.1 มีองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรรมไฟฟ้าในกลุ่มวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้กับ งานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า และน าไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมด้วยวิธีการวิจัยที่เหมาะสม รวมถึงการ ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 2.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางด้านวิศวกรรม ไฟฟ้ารวมทั้ง การน าไปประยุกต์ได 3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและเป็นระบบ 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.4 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.5 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ พัฒนาแนวคิดริเริ่มหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 3.6 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมายทั้งงาน บุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม และสามารถ แสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน ามาใช้ใน การศึกษา ค้นคว้าปัญหา รวมถึงสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการติดตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ 5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ สัญลักษณ์ 5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
1 MENEE192 สัมมนา 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2, 4.1-4.4, 5.1-5.3 ผลการสอบและนำเสนองานปากเปล่า 9 และ 17 80%
2 1.2-1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2, 4.1-4.4, 6.1 การส่งรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานและรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.3, 4.1-4.4 , 6.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ไม่มี
ไม่มี
ใช้บทความทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานชาติเช่น www.ieee.org
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

       2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
5.2   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4