การบริหารจัดการอุตสาหกรรม

Industrial Management

เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
  เข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม    เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
 
  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม    
-
พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
 
บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
 
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด  การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน    
 
 เกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม   
 
 บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์   
 
มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ  
 
พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การมองโลกในแง่ดี  
 
 บรรยายทฤษฎี และการมอบหมายการจัดทำชิ้นงานผลงานนักศึกษา  
 
สอบกลางภาคและปลายภาค      วัดผลจากการดำเดินการจัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย    
 
พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ    
 บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง  ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้  
 ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้  พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา   
 
มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      
 ประเมินผลด้วยการที่ นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย    
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAAID113 การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9 และ 17 ร้อยละ 40
2 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ 17 ร้อยละ 60
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
 
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
 
-
 การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  
การสังเกตและการประเมิน จากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษาการทบทวนผลของการเรียนรู้   
 
จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน   
 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาหัวข้อที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา         จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำ    
 
จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี