ภาษาจีนเพื่ออาชีพ

Chinese for Career

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 

เข้าใจเทคนิคและรูปแบบในการเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมั การสัมภาษณ์เข้าท างาน

 

เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวนเกี่ยวกับภาษาจีนเพื่อการอาชีพ

 

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนพื้นฐาน

 

สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 
แห่งชาติ. ศพ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2552) และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
 
1. ค าอธิบายรายวิชา
 
ศึกษาทักษะและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการท างาน การเขียนประวัติส่วนตัว พัฒนาทัก น าไปประยุกต์ใช้กับการท างาน
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษ

 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ

 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ1ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะ รายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรม

 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

 
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอัน ผู้ประกอบการมีจิตสาธารณะและสามารถท างานเป็นหมู่คณะ
วิธีการสอน

 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือก าหนดบทบาทสมม
วิธีการประเมินผล พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา

 

ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย
ความรู้

 

ความรู้ที่ต้องได้รับ

 
มีความรู้ในหลักการความส าคัญ องค์ประกอบของไวยากรณ์ภาษาจีน ศึกษาการใช้ภาษา อย่างเหมาะสมโดยการจ าลองสถานการณ์ในห้องเรียน
วิธีการสอน

 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงานกาหนดข้อตกลงเกี่ยว วินัย และพฤติกรรมในการเรียน

 

สังเกตพฤติกรรมการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให และการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ

 
วิธีการประเมินผล

 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลัก

 
ทฤษฎี
 

ประเมินจากการน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาProblem

 
– based Learning
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์รแก้ไขเพ ปัญหาเฉพาะหน้า

 
วิธีการสอน การมอบให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษและการน าเสนอผลงาน

 

อภิปรายกลุ่ม

 

บรรยาย
วิธีการประเมินผล

 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วัดผลจากการประเมินโครงการ การน าเสนอผลงาน

 

สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม

 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใ ตามก าหนดเวลา
วิธีการสอน จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

 

มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ าของเ การน าตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่

 

การน าเสนอรายงาน
วิธีการประเมินผล ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด

 

ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม

 

ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

 

พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการ และน าเสนอในชั้นเรียน

 

พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเอร์เน็ต

 

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหม
วิธีการสอน

 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และท ารายงานโดยเน้นการน าต มีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 

น าเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
วิธีการประเมินผล ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

 

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน,านักพิมพ์พงศ์ภรณ์,2554, จิรวรรณ จิรันธร
 
职业汉语教程(试用本),北京大学出版社,陈宇.
 
35หมวดค าศัพท์เฉพาะภาษาจีนที่ควรรู้,สานักพิมพ์พงศ์ภรณ์,2554, จิรวรรณ จิรันธร หนังสือไวยากรณ์จีน,านักพิมพ์ทฤษฎี,2547, เสี่ยว อานต้า หนังสือพจนานุกรม-ไทยจีน, ส านักพิมพ์รวมสาส์น,2537, เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ http://www.lovechineseclub.com/
 
http://www.jiewfudao.com
1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน,านักพิมพ์พงศ์ภรณ์,2554, จิรวรรณ จิรันธร
 
职业汉语教程(试用本),北京大学出版社,陈宇.
 
35หมวดค าศัพท์เฉพาะภาษาจีนที่ควรรู้,สานักพิมพ์พงศ์ภรณ์,2554, จิรวรรณ จิรันธร หนังสือไวยากรณ์จีน,านักพิมพ์ทฤษฎี,2547, เสี่ยว อานต้า หนังสือพจนานุกรม-ไทยจีน, ส านักพิมพ์รวมสาส์น,2537, เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ http://www.lovechineseclub.com/
 
http://www.jiewfudao.com
เอกสาร และข้อมูลส าคัญ

ไม่มี
 
เอกสาร และข้อมูลแนะน า

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาWikipediaเช่นคาอธิบายศัพท์
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนว นักศึกษาได้ดังนี้
 

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

 

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

 

ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื
กลยุทธ์การประเมินการสอน

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

 

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การปรับปรุงการสอน

 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระ และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจา ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ด
 

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร

 

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับ และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาทุก3ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตา4

 

เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุก จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ