สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์

Cooperative Education in Plant Science

เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้แล้ว นักศึกษาจะสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม                 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ      1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ             สิ่งแวดล้อม 1.2 ด้านความรู้      1.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา      1.3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ      1.3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      1.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี      1.4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ      1.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      1.5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม      1.5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง             เหมาะสม      1.5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.6 ด้านทักษะพิสัย      1.6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง      1.6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ      1.6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ 
เพื่อจัดการบริหารสหกิจศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาในสถานที่สหกิจศึกษา และนักศึกษา เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาในสถานที่สหกิจศึกษา สามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนักศึกษาสามารถบรรลุผลเรียนรู้ตามที่กำหนด
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1 ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน 1.2 ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของสถานที่สหกิจศึกษา 1.3 มีวินัย เข้าปฏิบ้ติงานตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน โดยมอบหมายงานที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนสหกิจศึกษา           1.2 ไม่นำเรื่องภายในสถานประกอบการที่เป็นข้อหวงห้ามมาเปิดเผยต่อสาธารณะ 1.3 กำหนดตารางเวลาทำงานประจำวัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่สหกิจศึกษา
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ตามภารกิจของสถานที่สหกิจศึกษาที่สหกิจศึกษา 2.3 เรียนรู้เทคนิควิธีการทำงานในสถานที่สหกิจศึกษา  รวมทั้งระบบการบริหารงาน
2.1 นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐาน 2.3 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จากรายงานสหกิจศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.1 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลความสอดคล้อง ของความรู้ทางทฤษฎีกับการทำงานจริง 3.2 สามารถแสดงแนวคิดในการนำความรู้ทางทฤษฏี มาพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้เหมาะสม รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
3.1 การฝึกปฏิบัติจริง หรือการมอบหมายโจทย์ปัญหา 3.2 มีการประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษา เพื่อการนำเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาของนักศึกษา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1 จากการไปสหกิจศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในสถานประกอบการได้และมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 4.2 เรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เข้าใจชีวิตการทำงาน สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.3 มีความสามัคคี วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมในฐานะนักศึกษาสหกิจศึกษา     แก้ไข
4.1 ประเมินการเรียนรู้จากพนักงานพี่เลี้ยงจากการสอบถาม 4.2 ประเมินพฤติกรรม พนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานผู้ร่วมงานอื่นๆ 4.3 ประเมินการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการประชุมร่วม โดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 สามารถใช้ความรู้มานำเสนอข้อมูล และหาข้อสรุป ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 5.2 มีความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นทั้งเชิงสังคมและวิชาการ ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งการนำเสนอด้วยปากเปล่าและการเขียนรายงาน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม
5.1 การมอบหมายให้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ 5.2 การฝึกการนำเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานพี่เลี้ยง ในที่ประชุมกลุ่มงาน  และในการประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษา 5.3 ในการนำเสนอ ผลการแก้ปัญหามีการใช้ภาษาที่ชัดเจนและถูกต้อง
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
6.1 มอบหมายการปฏิบัติงาน 6.2 ในงานมอบหมายเป็นไปตามข้อกำหนด 6.3 งานที่ปฏิบัติมีความชัดเจน
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ 6.2 การฝึกการนำเสนอความคิดเห็นต่อพนักงานพี่เลี้ยง ในที่ประชุมกลุ่มงาน  และในการประชุมร่วมระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล