การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2

Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 2

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล