ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม

Industrial Design Thesis

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน โครงการออกแบบอุตสาหกรรม ระเบียบการเสนอหัวข้อ การหาหัวข้อโครงการ ปัญหาและความเป็นมาของโครงการ วิธีการนำเสนอและจัดพิมพ์โครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วางวัตถุประสงค์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งสามารถนำผลของการศึกษามาวิเคราะห์ เป็นรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวข้อโครงการออกแบบอุตสาหกรรม 2.2 เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเสนอหัวข้อโครงการออกแบบอุตสาหกรรม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความชำนาญด้านโครงการวิจัย 2.3 เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อสังคม 2.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการทำโครงการวิจัย
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปนิพนธ์รายบุคคลตามกระบวนการที่วางแผน เขียนรายงานเป็นรูปเล่ม นำเสนอ ผลงานศิลปนิพนธ์ และจัดแสดงผลงาน
1
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลำดับความสำคัญ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม 1.2.2 อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์งานและความสามารถในการทำงานเป็นทีมเพื่อการแก้ปัญหา 1.2.3 ฝึกความอดทนในการศึกษาให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสังคม
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การสังเกตและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ ตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์งานและความสามารถในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้กระบวนการ กลุ่ม 1.3.4 การแก้ไขปัญหาด้วยคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบการทำโครงการ เสนอหัวข้อโครงการออกแบบอุตสาหกรรม การหาหัวข้อโครงการ ปัญหาและความเป็นมาของโครงการ วิธีการนำเสนอและจัดพิมพ์โครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วางวัตถุประสงค์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ทั้งสามารถนำผลของการศึกษามาวิเคราะห์ เป็นรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอุตสาหกรรมต่อไป
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การสังเกต ถาม-ตอบ แบบฝึกตามบทเรียน ฝึกการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาใช้วิธีการแก้ปัญหาและการทำโครงงาน โดยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 สอบหัวข้อโครงการ
2.3.2 สอบความก้าวหน้า
2.3.3 สอบจบโครงการ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิด การเขียนอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
3.2.1 บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การสังเกต ถาม-ตอบ แบบฝึกตามบทเรียนฝึกการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาใช้วิธีการแก้ปัญหาและการทำโครงงาน โดยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ 3.2.3 การเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3.1 สอบหัวข้อโครงการ
3.3.2 สอบความก้าวหน้า
3.3.3 สอบจบโครงการ
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม กำหนดเวลา 4.1.4 พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเองและสังคม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล ถาม-ตอบ สังเกต การทดสอบ การฝึกปฏิบัติตามบทเรียนภายในห้องเรียนและภายในห้องเรียน 4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 4.3.4 ประเมินจากการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหากระบวนการกลุ่ม
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.5 การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room 5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 5.3.3 ประเมินจากการใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ทักษะพิสัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะควาสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 2 2 1 3 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 1 2 3
1 BAAID124 ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบหัวข้อโครงการ 2
2 สอบความก้าวหน้าของโครงการ 8
3 สอบจบโครงการ 17
เกษม สาหร่ายทิพย์.ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครสวรรค์: นิวเสรีนคร, 2543. เกษม สาหร่ายทิพย์.สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย.พิมพ์ครั้งที่ 2. นครสวรรค์: นิวเสรีนคร,2540. บุญชม ศรีสะอาด.การวิจัยทางการวัดและประเมินผล,มหาสารคาม:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2535.ก .การวิจัยเบื้องต้น,กรุงเทพ:สุวีริยาสาส์น, 2535.ข บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.การวิเคราะห์ความแปรปรวน:ประยุกต์เพื่อการวิจัย.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ:เจริญผล, 2531. บุญเรียง ขจรศิลป์.วิธีวิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2530 บุญส่ง นิลแก้ว. สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์.เชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2526. ประคอง กรรณสูต. สถิติประยุกต์สำหรับครู.พิมพ์ครั้งที่6.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น รวมวิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ Wikipedia คำอธิบายศัพท์