การแปรรูปอาหาร 1

Food Processing 1

จุดมุ่งหมายของรายวิชา รู้และเข้าใจศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหารโดยวิธีการควบคุมปริมาณความชื้น การใช้เกลือ การใช้น้ำตาลและการคำนวณปริมาณน้ำตาลที่ต้องใช้ด้วยวิธี Pearson’s square การหมักดอง การรมควัน การควบคุมอุณหภูมิ และการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแปรรูปอาหาร
1.   วัตถุประสงค์ของรายวิชา   :  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 นักศึกษาสามารถสรุปหลักการ กระบวนการที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร และเลือกใช้วิธีการแปรรูปอาหารได้ 1.2 นักศึกษานำความรู้ ความสามารถ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และการใช้ชีวิตในงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 1.3 นักศึกษาสามารถจัดระบบ และวิเคราะห์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 1.4 นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 1.5  นักศึกษามีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม   2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา : เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหารโดยวิธีการควบคุมปริมาณความชื้น การใช้เกลือ การใช้น้ำตาล และการคำนวณปริมาณน้ำตาลที่ต้องใช้ด้วยวิธี Pearson’s square การหมักดอง การรมควัน การควบคุมอุณหภูมิ และการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแปรรูปอาหาร Study of raw materials characteristic; preparation and management of raw materials for industrial production: food processing methods such as moisture controlling, salting, sugaring by Pearson’s square method, fermentation, smoking, temperature controlling, food additive using; changes in food product during processing
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
-  อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาตามตารางผู้สอน -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)     3.1 วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ตึก 4     3.2  e-mail; metawee@rmutl.ac.th ทุกวัน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral) 1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยายบรรณวิชาชีพ 1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์ สุจริต 1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม          
1.4 เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม           
1.5   เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3.1 สอบข้อเขียน ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารวิธีต่างๆ เช่น การควบคุมปริมาณความชื้น การใช้เกลือ การใช้น้ำตาล การหมักดอง การรมควัน การควบคุมอุณหภูมิ วัตถุเจือปนในอาหาร การเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 1.3.2 ประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีก่อนและหลังการในภาคปฏิบัติ เช่น สวมชุดเสื้อปฏิบัติการทุกครั้งการล้างมือ และการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิตในภาคปฏิบัติ 1.3.3 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน ไม่ทุจริตในการสอบ การตรงต่อเวลาในการส่งรายงาน และการเข้าชั้นเรียนโดยนักศึกษาที่เข้าห้องเรียนสายเกิน 15 นาที จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน 1.3.4 ประเมินการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสาขาวิชา สวมเสื้อปฏิบัติการทุกครั้ง นักศึกษาที่ไม่สวมเสื้อปฏิบัติการจะถูกตัดคะแนน 
2.1 มีความรู้ และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา           2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง           2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ           2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหาร โดยเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง บรรยายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารวิธีต่างๆ เช่น การควบคุมปริมาณความชื้น การใช้เกลือ การใช้น้ำตาล การหมักดอง การรมควัน การควบคุมอุณหภูมิ วัตถุเจือปนในอาหาร มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร 1 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน ไม่ทุจริตในการสอบ การตรงต่อเวลาในการส่งรายงาน และการเข้าชั้นเรียน ประเมินการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสาขาวิชา สวมเสื้อปฏิบัติการทุกครั้งในการปฏิบัติงาน
2.3.1 สังเกตความสนใจและซักถามระหว่างการบรรยาย           2.3.2 สอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง บรรยายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารวิธีต่างๆ เช่น การควบคุมปริมาณความชื้น การใช้เกลือ การใช้น้ำตาล การหมักดอง การรมควัน การควบคุมอุณหภูมิ วัตถุเจือปนในอาหาร           2.3.3 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรืองานวิจัยทางแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่นๆ           2.3.4 ทำงานกลุ่ม และการเขียนรายงานปฏิบัติการ
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา หรืองานอื่นๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ 3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 3.3 สามารถใช้ทักษะความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพ และวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.4 ทำงานกลุ่ม และการเขียนรายงานปฏิบัติการ
3.2.1 มีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ควบคู่กับหัวข้อภาคบรรยาย 3.2.2 อธิบายวิธีการฝึกเป็นลำดับขั้นตอน แบ่งกลุ่มนักศึกษา แนะนำเทคนิคระหว่างการฝึกปฏิบัติ คอยกำชับนักศึกษาให้ติดตามการควบคุมบางขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ และวิจารณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 3.2.3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำปฏิบัติการ และเขียนรายงานของปฏิบัติการนั้นๆ โดยสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาเขียนวิจารณ์ผลการทดลอง ซึ่งรายงานมีเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อปฏิบัติการ หลักการหรือทฤษฎี วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ วิธีการทดลอง (ตามที่ปฏิบัติจริง) ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง 3.2.4 มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการแปรรูปอาหาร
 
3.3.1 การสอบย่อย การเขียนรายงานปฏิบัติการ และสอบปลายภาค         
3.3.2 ประเมินทักษะและการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติ และคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย         
3.3.3 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรืองานวิจัยทางการแปรรูปอาหาร เช่น การตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่นๆ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
4.1.1   มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุ่ม      
4.1.2  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3    วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.1.4    สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 
4.2.1    มอบหมายงานทั้งงานรายบุคคล
4.2.2    อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ         
4.2.3    แบ่งกลุ่มนักศึกษาในภาคปฏิบัติ กำหนดหัวหน้ากลุ่มหมุนเวียนภายในกลุ่มทุกสัปดาห์อธิบายบทบาทและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตามภายในกลุ่ม            
4.2.4    มอบหมายให้นักศึกษาจัดกลุ่มตามลำดับ เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด 
4.3.1 ทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของงานเป็นไปตามที่กำหนด
4.3.2 ตรวจสอบความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การแต่งกายที่เหมาะสม และการทำความสะอาดหลังการปฏิบัติ 4.3.3 สังเกตและประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
4.3.4 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องส่งรายงานปฏิบัติการภายใน 1 สัปดาห์ถัดไปก่อนเวลา 16.00 น.  
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
5.1.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 
5.1.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.1.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.7 สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
5.2.1 บรรยายวิธีการคำนวณสูตรการผลิต ร้อยละของอัตราการผลิตและคำนวณต้นทุนการผลิต               
5.2.2 มอบหมายงานค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ทางการแปรรูปอาหารที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และมีการนำเสนอในชั้นเรียน  
5.3.1 ทดสอบการคำนวณสูตรการผลิต ร้อยละของอัตราการผลิตและต้นทุนการผลิต
5.3.2 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรืองานวิจัยทางการแปรรูปอาหาร เช่น การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม ความต่อเนื่องของเนื้อหาที่นำเสนอ การใช้สื่อที่เหมาะสมนำเสนอ  
 
6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
6.2.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ      
6.2.2 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และข้อควรระวังใช้การใช้เครื่องมือ      
6.2.3 สาธิตและแนะนำทักษะการปฏิบัติ กำชับการควบคุมระหว่างกระบวนการปฏิบัติ และมีการสอบภาคปฏิบัติ   
6.3.1 ประเมินความสำเร็จของงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม      
6.3.2 ประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม      
6.3.3 สอบภาคปฏิบัติและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 4 4 1
1 BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยเรียน ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ทดสอบย่อย (หน่วย 1 และ 2) สอบกลางภาค (หน่วย 3 และ 4) ทดสอบย่อย (หน่วย 5 และ 6) สอบปลายภาค (หน่วย 7 และ 8) 3-4 9 10-11 17 12 % (4+8) 13 % (8+5) 14 % (8+6) 16 % (8+8)
2 การนำเสนองานวิจัย สอบปฏิบัติ การนำเสนองาน และสอบปฏิบัติ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งรายงานบทปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 15 %, 5 %, 15 %
3 การเข้าชั้นเรียน การปฏิบัติก่อน ระหว่าง และหลัง การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5 %, 2 %, 3 %
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.2539. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.           กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 504 หน้า. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. 2539. เอกสารการสอนชุดวิชาการถนอมและ           การแปรรูปอาหาร หน่วยที่ 1-7. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ. 307 หน้า. วิไล รังสาดทอง. 2543. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,           กรุงเทพ ฯ.  วิไล รังสาดทอง. 2552. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล           พับลิเคชั่น. 500 หน้า. ไพโรจน์ วิริยจารี. 2528. ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก. 2532. กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร. คณะ           ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต. 2535. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร           ลาดกระบัง, กรุงเทพ ฯ.          
Fellows, P.J. 1990. Food Processing Technology. Ellis Horwood. New York.
วารสารอาหาร, Journal of Food Science, Journal of Food Technology, Journal of Meat Science          
เวปไซด์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
E-learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน          
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา          
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
2.4 การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
3.1 การจัดสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ทางการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารในชั้นเรียน          
3.2 การแทรกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทเรียน          
3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน          
3.4 การบรรยายความรู้ความก้าวหน้าทางการแปรรูปอาหารจากวิทยากรภายนอกตามโอกาส          
3.5 การศึกษาดูงานโรงงานอาหาร ตามโอกาส  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้          
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร          
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป