ระบบไฟฟ้ากำลัง

Electric Power System

1.1  เข้าใจความรู้เบื้องต้นในระบบไฟฟ้ากำลัง
1.2  เข้าใจโครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง
1.3  เข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองสายส่ง
1.2  เข้าใจระบบเปอร์ยูนิต
1.3  มีความรู้การคำนวณพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้ากำลัง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ  ทางด้านระบบไฟฟ้ากำลัง เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลังที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย 'mso-spacerun:yes'>  เข้าใจระบบเปอร์ยูนิต
1.3  มีความรู้การคำนวณพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้ากำลัง
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดัน การคงค่าแรงดันไฟฟ้า การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบเปอร์ยูนิต อุปกรณ์และมาตรฐานการติดตั้งระบบการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดกติกาการในการเข้าชั้นเรียน การส่งและการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ความรับผิดขอบต่อหน้าที่และสังคม การเคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1.2.3 กำหนดงานให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในการทำงานและนำเสนออย่างเท่าเทียม
กำหนดกิจกรรมการนำเสนอและอภิปราย ผู้เรียนทุกคน สามารถซักถาม ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่กลุ่มที่นำเสนอผลงาน
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   การทำชิ้นงาน รายงาน และการบ้าน
1.3.4   พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
มีความรู้ในเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ ทฤษฏี
2.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การคำนวณอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาและโจทย์ /p> 2.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning 
บรรยาย ให้กรณีศึกษาหรือโครงงาน กำหนดโจทย์การบ้าน และอภิปรายกลุ่ม 
สอบกลางภาคและปลายภาค โจทย์ การบ้านและชิ้นงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์และกระบวนการคิดและการคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา ,"serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:TH'>2.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning 
4.1.1   ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   ความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3   การนำเสนอผลงาน >พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.3.1  พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
4.3.2  งานที่นำเสนอและรายงานการศึกษา erif"'> 4.2.3   การนำเสนอผลงาน >พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลขและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาโจทย์
5.1.2   ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และ นำเสนอในชั้นเรียน
5.1.4   การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสื่อสาร การทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   กำหนดโจทย์การบ้านหรืองานที่ต้องใช้การคำนวณและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน การแก้ปัญหา
5.2.2   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning                       และทำรายงานโดยเน้นการนำความรู้ มาจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม erun:yes'>   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสื่อสาร การทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room 5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินผลจากการบ้าน การนำเสนองานและรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2   ประเมินผลจากรูปแบบการนำเสนอโดยการใช้เทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย ;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:TH'>5.2.2   นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม erun:yes'>   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสื่อสาร การทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room 5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล