การสั่งงานด้วยอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะเคลื่อนที่

Smart Mobile Control

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบ ตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 1.1.1   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2   มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ              ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.1.4   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี              ของความเป็นมนุษย์ 1.1.5   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6   สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.1.8 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางของศีล 5 อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร4
1.2..1 กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการยกย่องนักศึกษาที่ทำดี เสียสละ ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม  1.2.2 บรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม และจริยธรรม  1.2.3 ถาม-ตอบ
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  พฤติกรรมของนักศึกษาและผลงาน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
การจัดเก็บข้อมูลจำนวนเต็ม ทศนิยมและตัวอักษร ความหมายและความ สำคัญของโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น สะแตก คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น ทรี บีทรี กราฟ ขั้นตอนวิธีสำหรับการประมวล ผลโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
 
2.2.1   บรรยาย  2.2.2   ถาม-ตอบ  2.2.3. ทำแบบฝึกหัด  2.2.4. ลงมือปฏิบัติตามทฤษฎี
2.3.1 สอบภาคทฤษฎี  2.3.2 ประเมินจากผลลัพธ์การลงมือปฏิบัติ
3.1.1.การคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์  3.1.2. การคิดสร้างสรรค์ เชิงบวก บนพื้นฐานของความเป็นจริง  3.1.3. ความสามารถในการเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
 บรรยาย  3.2.2   ถาม-ตอบ  3.2.3. ทำแบบฝึกหัด  3.2.4. ลงมือปฏิบัติตามทฤษฎี
3.3.1   สอบภาคทฤษฎี  3.3.2   ประเมินจากผลลัพธ์การลงมือปฏิบัติ
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.2.1 บรรยาย  4.2.2 ถาม-ตอบ
สังเกต พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน
 พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา ผ่านการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  5.1.2 ทักษะในการนำเสนอ โดยมีการประยุกต์ใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่            เหมาะสม
แสดงวิธีการแก้ปัญหาทางโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ผ่านสื่อการสอน  5.2.2   มีการถามตอบระหว่างการสอน
ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
ฝึกปฏิบัติเขียนโปแกรมตามหัวข้อการสอน
เขียนโปรแกรมตัวอย่างตามหัวข้อต่างๆให้นักศึกษาและให้นักศึกษาทำตาม
สังเกตุจากการอธิบายการทำงานของโปรแกรม และผลการปรับปรุงโปรแกรมตามเงื่อนไข
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล